Karar No – 24: Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliği 2024 yılı ücret tarifesini etkiler nitelikte olması nedeniyle, Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliği teklifinin bu haliyle reddi, yönetmeliğin 2025  yılı bütçesi öncesinde ele alınarak karara bağlanması İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. İmar Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilerek, Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 25: Tarife Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilerek, 2024 yılı işyerleri için Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Komisyon Raporu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Cüneyt ÖZTÜRK’ün kabul Ertan ZERE, Erol TAŞ, Hasan TURAN, Mustafa YAŞAR, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 26: Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1015 ada 5 no.lu parsel imar planında A-3 (0,30) yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile yapı nizamı A-2 olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 27: Revizyon imar planının G40-a-10-a-2-d no.lu lejant imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 36’ncı ve 49.4’üncü plan notları düzenlenerek aşağıdaki gibi tadil edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 28: Şemsettin Mahallesi, tapunun 114 ada 37 no.lu parsel İmar Planında Konut Alanı ve Park Alanı içerisinde kalmaktadır. Plan değişikliği ile 114 ada 37 no.lu parselin güney batı yönünde bulunan 827,26 m²lik park alanı park kullanımından çıkartılarak ayrık nizam 3 kat konut kullanımına dahil edilerek planlanmıştır. Kaldırılan park alanı ise parselin güney doğu yönünde 814,30 m²lik alan konut kullanımından çıkartılarak park alanı olarak talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 29: Bulancak Beton Enerji Maden İnş. Taah. San.Tic.A.Ş’ne ayni sermaye artışı yapılarak, sermaye artışının 15.020.000,00-TL’den 18.375.028,78-TL’ye çıkartılması teklif edilmektedir. Bahse konu sermaye artış teklifi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Sermaye Koyma Borcu başlıklı 127/1 maddesi “Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,” hükmü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Cüneyt ÖZTÜRK’ün kabul Ertan ZERE, Erol TAŞ, Hasan TURAN, Mustafa YAŞAR, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 30: İlçemiz Pazarsuyu Köyü, tapunun 280 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 3.760,56 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazı “Fuar Alanı” olarak kullanılmak üzere 24.12.2021 tarihli protokolle Belediyemizce 10 yıllığına kiralanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi kapsamında 7 (yedi) yıllığına kiraya verilmesi ve kiralama işi ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı, Belediye Başkan Vekiline ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ ve Ömer DİK’in kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın ret, Cüneyt ÖZTÜRK ve Fatma TARANOĞLU’nun çekimser oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No – 31: İhsaniye Mahallesi, tapunun 318 ada 53 no.lu parselde kayıtlı 416,14 m² tapu alanlı bodrum, zemin+2 katlı eski Belediye Hizmet (Bulaski) binasının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi teklif edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi ve kiralama işi ile ilgili tüm iş ve işlemler için BelediyeBaşkanı, Belediye Başkan Vekiline ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, MustafaYERİŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ ve Ömer DİK’in kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Ertan ZERE, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No – 32: Vatan DURMUŞ ve mahalle sakinlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçeleri ile Bulancak İlçesi Güzelyalı Mahallesi Dede Hışır Caddesi isminin ”Yüzbaşı Caddesi” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 33: 28 NF 866 plakalı taşıtın Yeşilbük Belediye Başkanlığına, 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31’inci maddesi doğrultusunda bedelsiz olarak hibe edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 34: İlçemiz Kızılot Mahallesi, tapunun 162 ada 84 no.lu parselde kayıtlı fındık bahçesi vasıflı 22.710,42 m²lik taşınmazda ilave imar planı talep edilmektedir. Planlama alanı dereyle bitişik olması nedeniyle en önemli kurum görüşü bulunmamaktadır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi. Karar No – 35: Yalıköy Köyü 103 ada 6 no.lu parsel İmar Planında A-4 (0,30) yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile konut alanında bulunan çekme mesafelerinin değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 36: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 114 ada 46 no.lu parseldeki plan teklifi Bulancak Belediye Meclisinin 07.12.2023 tarih ve 258 sayılı kararıyla karara bağlanmıştır. İlave plan değişikliği teklifi ile parselin önünden geçen imar yolu 12 metre olup meclis kararı ile bu yol 15  metreye çıkarılmıştır. Yolun başlangıç ve sonuç istikametlerinde yol genişlikleri 12 metre olup devamında 15 metrelik imar yolu bir anlam taşımadığı bu nedenle 15 metrelik yolun 12 metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 37: 1 adet 3 (üç) dereceli İtfaiye Müdürü unvanlı dolu kadronun kadro derecesi 1 (bir) derece, 1 adet 3 (üç) dereceli Zabıta Amiri unvanlı dolu kadronun kadro derecesi 2 (iki) derece, 1  adet 3 (üç) dereceli İtfaiye Amiri unvanlı dolu kadronun kadro derecesi 2 (iki) derece, 1 adet 7 (yedi) dereceli Mimar unvanlı dolu kadronun kadro derecesi 5 (beş) derece ve 1 adet 7 (yedi) dereceli Mühendis unvanlı dolu kadronun kadro derecesi 6 (altı) derece olarak değiştirilmesi teklif edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 49. maddesince kadro cetvelinde değişiklik yapılması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 38: Yeşilbük Belediyesi, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ihtiyaçı doğrultusunda kullanılmak üzere 29 AJ 583 plakalı 1 adet süpürme aracı hibe etmek istenmektedir. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 ‘ncu maddesi gereğince hibe olarak kabul edilmesine, araçla ilgili her türlü resmi iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz personellerinden Temizlik İşleri Müdürü Hakan ALPARSLAN’a yetki verilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 39: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mandıraların denetlenmesi, şehir içinde bulunan galericiler, marangoz atölyeleri ve kargo şirketlerinin faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli koşulları yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi ve sıvı yağ atıklarının depolanması adına gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 40: Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1015 ada 5 no.lu parsel imar planında A-3 (0,30-0,90) yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile yapı nizamı A-2 (0,40-0,80) olarak planlanması talep edilmektedir.İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Mustafa YERİŞ, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ, Cihad YILDIZ, Cüneyt ÖZTÜRK ve Ertan ZERE’nin kabul, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 41: Revizyon imar planının G40-a-10-a-2-d no.lu lejant imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 36’ncı ve 49.4’üncü plan notları düzenlenerek aşağıdaki gibi tadili talep edilmektedir. Plan notu değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 /b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Mustafa YERİŞ, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ, Cihad YILDIZ, Cüneyt ÖZTÜRK ve Erol TAŞ’ın kabul, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 42: 114 ada 37 no.lu parselin güney batı yönünde bulunan 827,26 m²lik park alanı park kullanımından çıkartılarak ayrık nizam 3 kat konut kullanımına dahil edilerek planlanmıştır. Kaldırılan park alanı ise parselin güney doğu yönünde 814,30 m²lik alan konut kullanımından çıkartılarak park alanı olarak talep edilmektedir. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Mustafa YERİŞ, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK Ayşe YILMAZ, Cihad YILDIZ ve Cüneyt ÖZTÜRK’ün kabul, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 43: Plan tasarımı incelendiğinde Sanayi amaçlı ayrılan bölümlerde imar ada biçimi tariflenmediği gibi taşınmazın yol kotu 100 m. seviyelerinde iken doğuda en dış sınırdaki kot 116 m. ile 154 m. aralığındadır. Talep Mevcut planın planlama şekli, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına uygun değildir. İlave imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 /b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 44: Yalıköy Köyü 103 ada 6 no.lu parsel İmar Planında A-4 (0,30) yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile konut alanında bulunan parselin çekme mesafelerinin değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep ada içerisindeki yapılaşmalarda 5 metrenin altında yapı yaklaşma mesafelerinin bulunması nedeniyle İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Mustafa YERİŞ, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ, Cihad YILDIZ ve Cüneyt ÖZTÜRK’ün kabul, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 45: Belediye Meclisinin 07.12.2023 tarih ve 258 sayılı Belediye Meclis kararı ile ilave imar plan değişikliğine yapılan itiraz ile 15 metrelik yolun 12 metreye, A-5 yapı nizamının ise A-4 yapı nizamına çevirilerek Şemsettin Mahallesi 114 ada 46 no.lu parsel hakkında 07.12.2023 tarih ve 258 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilerek planın bir önceki imar planı haline gelmesi teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 46: Vatan DURMUŞ ve mahalle sakinlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçeleri ile Bulancak İlçesi Güzelyalı Mahallesi Dede Hışır Caddesi isminin ”Yüzbaşı Caddesi” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak belediye meclisinin üye tam sayısının nitelikli çoğunluğu sağlanarak reddine oy birliği ile karar verildi.