Karar No – 18: Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mahallesi Belediye Otogarı içinde bulunan Otogar Düğün Salonu işletmecisi Kader YILMAZ 05/07/2022 tarihli dilekçesinde, kiracısı olduğu taşınmazın pandemi süresi boyunca (17.03.2020-01.07.2020 tarihleri arasında) kapalı olduğunu, 01/09/2020 tarihinden 01/06/2021 tarihine kadarda 1 saatlik nikah merasimi olarak faaliyet gösterdiğini hizmet veremediğini ve gelir elde edemediğini beyan etmiştir. İşletmeci dilekçesinin devamında kira sözleşmesi bedelinden indirim yapılarak alınacak kira bedelinden feragat edilmesi hususunu talep edilmektedir. Kira bedelinden feragat edilmesi uygun bulunmayarak 02/08/2022 tarih ve 178 sayılı meclis kararı iptal edilerek, Otogar Düğün Salonu işletmecisi Kader YILMAZ’ın kira süresinin Belediye Düğün Salonu kiracılığının bitiminden itibaren 14 ay uzatılarak 01/03/2023 tarihinde taşınmazın Belediyemizce teslim alınması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 19: Ülkemizin saygı değer siyasetçi ve liderlerinden merhum “Alparslan TÜRKEŞ” isminin İlçemizde bulunan isimsiz cadde veya Millet Bahçesine isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra ”Alparslan TÜRKEŞ” isminin, İlçemizde daha prestijli ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir park, cadde veya sokağa verilmesi bu nedenle talebin daha sonra değerlendirilmek üzere oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 20: Yeni planda 3 adet TOKİ projesi planlanmaktadır. Bölgede yapılaşma her geçen gün artmaktadır. İmar planına göre oluşan cadde ve sokaklara ulusal adres veri tabanına göre adres verilmesi gerekmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Pazarsuyu Emecen Mahallesinde isimsiz cadde ve sokaklara Güzelyalı Caddesi, Yavan Sokak, Dereiçi Caddesi, Reyhan Sokak, Sedir Sokak, İzzet Yılmaz Caddesi, Kiraz Sokak, Ceviz Sokak, Çam Sokak, Toki Caddesi, Kaktüs Sokak, Emecen Caddesi, Tarçın Sokak, Karaca Caddesi, Kiraz Çiçeği Sokak, Bülbül Caddesi, Badem Sokak, Gelincik Sokak ve Nilüfer Caddesi isimlerinin verilmesi hususu oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 21: İlçemiz Burunucu Köyü, tapunun 171 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Burunucu Köyü 171 ada 1 no.lu parsel, imar planında konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile imar planında 171 ada 1 no.lu parselin kuzeyindeki 10 metrelik yoldan 5 metre olan çekme mesafesi 3 metreye? 5 metrelik yoldan 3 metre olan çekme mesafesi de 5 metre olarak tadil edilmiştir. Buna göre çekme mesafeleri parselin kuzey cephesinden 5 metre, güney cephesinden 3 metre olacak şekilde Plan Değişikliği talep edilmektedir. İmar Komisyon Raporuna göre yoğunluk artışı olmaması sebebiyle oy çokluğu ile uygun görülen, İmar plan değişikliği teklifi oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 22: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 947 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 947 ada 1 no.lu parsel, imar planında konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile imar planında 947 ada 1 no.lu parsel için bahçe mesafeleri belirlenmiş, blok işaretlemesi yapılarak Plan Değişikliği talep edilmektedir. İmar Komisyon 2 Raporuna göre yoğunluk artışı olmaması sebebiyle oy çokluğu ile uygun görülen İmar plan değişikliği teklifi oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 23: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 380 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. İhsaniye Mahallesi 380 ada 1 no.lu parsel, imar planında konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile imar planında 380 ada 1 no.lu parsel için bahçe mesafeleri belirlenmiş, blok işaretlemesi yapılarak Plan Değişikliği talep edilmektedir. İmar Komisyon Raporuna göre yoğunluk artışı olmaması sebebiyle oy çokluğu ile uygun görülen, İmar plan değişikliği teklifi oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ ve Ömer DİK’in kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret ve Ayşe YILMAZ’ın çekimser oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 24: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1026 ada 13 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 13 no.lu parsel, imar planında konut ve park alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile İmar Planında 1026 ada 13 no.lu parsel için düzenleme yapılan alanda kuzeyde park alanı bulunmaktadır. Park alanının batısında bulunan alan yapılaşma koşulu çevresi ile uyumlu olacak şekilde E:1,40 Yençok:15,50 (5 Kat) yapılaşma koşulunda konut alanı olarak yeniden planlanmıştır. Konut alanı olarak planlanan park alanı alanın güneyinde aynı büyüklükte olacak şekilde park alanı olarak yeniden planlanmıştır. İmar Komisyon Raporuna göre maliklerin tamamının muvafakatı bulunmaması sebebiyle uygun görülmeyen, İmar plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 25: Evsel katı atık tarifesi 03.01.2023 tarih ve 1 sayılı meclis kararı ile tamamı reddedilmiştir. Reddedilen tarife raporunda yalnız meskenlerde uygulanacak tarife bedeli yer almayıp, İş yerleri ile ilgili uygulanacak Evsel katı atık tarifesinde yer almaktadır. Kararda raporun tamamı reddedildiğinden İş yerlerinde uygulanacak tarifede reddedilmiş görülmektedir. İş yerleri için 2023 yılı Evsel Katı Atık tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 26: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Bahçelievler Mahallesi Orionpark 1, Orionpark 2, Şahin kent karşısında yeni açılan yol için sokak ismi olarak ”Selim Sırrı Sönmez Sokak” isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 27: İlçemiz Yalıköy Köyü, tapunun 125 ada 1 no.lu parsel maliki İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel kısmi olarak Plansız Alanda kalmaktadır. Buna göre, 125 ada 1 no.lu parsel için Konut amaçlı İlave İmar Planı önerilmiştir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 28: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Prof. Dr. Musa Akoğlu isminin Belediyemizin takdir ettiği cadde, park adı vs. olarak verilmesi talep 3 edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 29: Bulancak Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan Kent Bilgi Sistemi kurulması amaçlı 5.000.000 TL kredi talebinin ”Bulancak Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Arşiv Yönetimi ve Dijital Arşiv kurulması amaçlı olarak, kredi miktarının fiyat artışları da dikkate alınarak 6.000.000 TL olarak güncellenmesi talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkilendirilmesine Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 30: Bulancak Beton Enerji Maden Taah. San. Tic. A.Ş. 25/01/2023 tarih ve 2023/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile 8.020.000,00 TL olan şirket sermayesini 7.000.0000,00 TL artırılarak 15.020.000,00 TL’ ye çıkartılmasını talep etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesinde “ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” sermaye artış yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir. Talep oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 31: 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı? yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” maddesine göre kredi kullanma talebi ve bahse konu yetki talebi oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 32: Bulancak Beton Enerji Maden İnşaaat Taah. San.ve Tic. A.Ş.’nin 25/01/2023 tarih ve 2023/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirket şantiye, konkasör tesisi ve beton santralinde kullanılmak üzere 3 adet 10 veya 12 m³lük mikser, en az 20 ton çalışma kapasiteli ekskavatör, 2 adet binek araç ve 3 adet hafriyat kamyonu almayı talep etmektedir. 237 sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu “Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” maddesi gereği Şirketin taşıt alım talebi oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 33: Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş.’nin yapacağı 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın (TCKNO:25924786250), izinli veya görevli olarak şehir dışında bulunması veya toplantıya katılamaması halinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Emrullah GUGUK’un (TCKNO: 39733325678) görevlendirilmesi hususu oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 34: Bulancak Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 73 sayılı kararı ile ulusal marketler arası mesafe karar konulu meclis kararına istinaden ŞOK MARKETLER TİC.A.Ş. tarafından Ordu 2. idare mahkemesine dava açılmış 2021/912 Esas No: 2022/289 karar no.lu karara göre dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu netice doğrultusunda bir üst mahkeme Samsun Bölge İdari Mahkemesine tarafımızca itiraz edilmiş olup, hukuki işlemlerimiz devam etmektedir. 2577 sayılı idari Yargılama usul Kanununda (İYUK) madde 28/d iptal kararlarının uygulanmaması halinde idarenin ve kararı uygulamakta yükümlü mercilerin sorumlulukları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Davaya konu 18.05.2021 tarih ve 73 sayılı meclis kararının iptal edilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 35: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin Bulancak Belediye Başkanlığına hitaben 25/01/2023 tarih ve 598 sayılı dilekçesinde, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsat harç ve tarifesinde indirim yapılması talep edilmiştir. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda ( İYUK ) madde 28’de iptal kararlarının uygulanmaması halinde idarenin ve kararı uygulanmakta yükümlü mercilerin sorumlulukları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bahse konu meclis kararının iptal edilmesi ve ulusal marketler ruhsat harcının 2023 yılı için güncelleme yapılarak tek bir tarifenin geçerli olması talep edilmektedir. Ulusal Marketler ruhsat harçı 2023 yılı ücret tarifesi KDV Dahil 300.000,00 TL olarak güncellenmesi teklifi oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Mustafa YERİŞ, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK , Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ’ın kabul Fatma TARANOĞLU ve Ertan ZERE ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 36: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 890 ada 13 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 890 ada 13 no.lu parsel imar planında ayrık nizam 8 kat konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 890 ada 13 no.lu parsel içinde çekme mesafelerinin yeniden belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 37: 22.02.2007 Tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak kadro cetvelinde değişiklik yapılması talep edilmektedir. Buna göre 1 adet 3 (üç) dereceli Mühendis unvanlı kadronun, kadro derecesinin 5 (beş) dereceli Mühendis ve 1 adet 5 (beş) dereceli Tekniker unvanlı kadronun kadro derecesinin 7 (yedi) dereceli Tekniker olarak değiştirilmesi teklif edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci ve 49’uncu maddesince kadro cetvelinde değişiklik yapılması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 38: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İhsaniye Mahallesi, Kubbeli Camii Sokak ile Bahçe Sokak arasındaki isimsiz sokağa isim verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 39: Taşıt Kanununun 10’uncu maddesi gereği aşağıda listelenmiş olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bulunan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan taşıt ve iş makinalarının alınması için Belediye Meclisinden yetki talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 40: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi 870 ada 2 no.lu parselin 2000 metrekarelik kısmının 1 . Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Toplama Ayırma Tesisi için arazinin koordinat ve ada parsel bilgileri gerekmektedir. Ayrıca bahse konu olan arazinin tahsisinin yapılması hakkında gerekli işlemlerinin yapılması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 41: İş yerleri için 2023 yılı Evsel Katı Atık tarifelerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunca, 2023 yılı Evsel Katı Atık tarifelerine yönelik hazırlanan raporun, iş yerlerinde uygulanacak tarifelere %50 indirim yapılarak uygulanması oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarifelerine yönelik hazırlanan raporda işyerlerine yönelik tarifeden % 50 indirim yapılarak uygulanması talebi oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.