BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BELEDİYE ÇARŞISI 4. KAT (1) ADET İŞYERİ SATILACAKTIR

 

 

 

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait İhsaniye Mahallesi Belediye Çarşısı 4. katında yer alan aşağıda ada, parsel numarası, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen (1) adet taşınmazın satışı Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5’de bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’nci maddesi (c) bendi “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 – İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilinecektir.

3 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

  • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
  • C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),
  • 2018 yılına ait kanuni ikametgâh belgesi (gerçek kişiler için),
  • Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  • İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi ve İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

        4 – Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

        5 – İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı, vb.) ödemek müşteriye aittir.

        6 –           Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADA/

PARSEL

B. B. NO NİTELİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ALANI MUHAMMEN

BEDEL

KDV HARİÇ (TL)

İHALE GÜNÜ VE SAATİ GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

11/3 72 İŞYERİ 4. Normal Kat: 575 m² 495.000,00₺ 28.08.2018

09:00

14.850,00₺