BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI

 

 

1 –  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan aşağıda vasfı belirtilen araçların satışı Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5’de bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’nci maddesi (c) bendi “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 – İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilinecektir. İsteklinin birden fazla araç satış ihalesine katılımı olması halinde; her bir araç için ayrı ihale şartnamesi alması gerekmektedir.

3 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),
 • 2018 yılına ait kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),
 • Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
 • Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2018 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
 • Gerçek / tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin 2018 yılı noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküleri,
 • İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
 • Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi ve İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

          4 – Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

          5 – İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

          6 – Araçlar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personelle birlikte görülecektir.

          7 – Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 18.07.2018

SIRA NO MODELİ CİNSİ MARKASI İHALE GÜNÜ VE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDEL

KDV HARİÇ

1 2007 MOTOSİKLET ÇELİK 29.08.2018

09:00

75,00-TL 2.500,00-TL
2 1999 BİNEK OTO SEDAN MEGANE RXE 2.0 29.08.2018

09:15

480,00-TL 16.000,00-TL
3 1997 BİNEK OTO SEDAN OPEL VECTRA GLS X20EV 29.08.2018

09:30

540,00-TL 18.000,00-TL
4 2006 KAMYONET FORD TRANSİT CONNECT 29.08.2018

09:45

540,00-TL 18.000,00-TL
5 1991 ASFALT DİSTİRİBİTÖRÜ BMC 29.08.2018

10:00

1.155,00-TL 38.500,00-TL
6 2007 MİNİBÜS VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI 29.08.2018

10:15

1.200,00-TL 40.000,00-TL