Belediye Meclisinin 03-10 Ekim 2023 tarih ve 175-205 sayılı meclis karar özetleri;

Karar No – 175: İlçemizde yapımı devam eden Doğalgaz altyapısı çalışmaları için doğalgaz hattının geçirebilecek kamuya ait imar yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. Doğalgaz iletim hattı geçişi sağlamak üzere Bulancak Mahallesinde imar plan değişikliği talep edilmektedir. Değişiklik teklifi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 176: İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 733 ada 3 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Plan değişikliği 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Plan değişikliği ile ada kenar çizgisi mevcut yol durumuna göre düzeltilmiştir. Bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 177: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 1137 ada 9 no.lu parselde İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Plan değişiklik teklifi ile 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. İmar plan değişikliği ile parsele çekme mesafeleri verilip kitle işaretlemesi yapılmıştır. Bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 178: Talipli Köyü 147 ada 2 no.lu parsel sınırlarının içinde kalan plan değişikliği ile parseldeki kaldırılan 12m’lik yol ile daraltılan 10 m’lik imar yoluna karşılık olarak, 1000 m²lik park alanı önerilmiş ve 10 metre olan imar yolu 7 metre olarak teklif edilmiştir. İmar Komisyonunca hazırlanan taslak imar planı değişikliği ile parselin kuzey bölümündeki 12 m’lik imar yolu, parselin güney kesimindeki imar adasının 10 m’lik imar yoluna bitişik olan kesiminde 50 x 20 metre 1000 m² park alanı olarak düzenlenmiş ve 10 m’lik imar yolunun doğuya kaydırılması ile yolun genişliği 10 metre olarak korunmuştur. Bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194  sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 179: İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 719 ada 1 ve 10 no.lu parsellerin bir kısmı için Plan Değişikliği talep edilmektedir. Sanayi Mahallesi 719 ada 1 ve 10 no.lu parseller, imar planında Jandarma Hizmet Binası ve Konutu, Yol ve Park Alanında kalmaktadır. Öneri plan değişikliği ile parseller Mevcut Plan ile bütünleşik olarak Jandarma Hizmet Binası ve Konutu olarak planlanması talep edilmiştir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 180: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 865 ada 22 no.lu parsel maliki, Belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile 07.03.2022 tarih ve 66 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan Revizyon İmar Planında 865 ada 22 no.lu parselde meydana gelen değişikliğe itiraz edilmektedir.Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 181: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 203 ada 2 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 203 ada 2 no.lu parsel İmar Planında Blok Nizam 6  kat yapı nizamında, Konut Alanında kalmaktadır. Ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi  10 metredir. Plan değişikliği olarak, arsa üzerinde yer alan mevcut 5 katlı yapının ön cephe çekme mesafesi 9.27 metre olarak kitle ölçüleri plana işaretlenmiştir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 182: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 891 ada 15 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 891 ada 15 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 3  kat yapı nizamında, Konut Alanında kalmaktadır. Plan değişikliği olarak, arsa üzerinde yer alan mevcut yapının çekme mesafeleri belirlenerek kitle ölçüleri plana işaretlenmiştir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 183: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 114 ada 46 no.lu parsel maliki İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel Plansız Alanda kalmaktadır. Buna göre, Şemsettin Mahallesi 114  ada 46 no.lu parsel için Konut amaçlı İlave İmar Planı önerilmiştir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 184: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 1104 ada 3 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 1104 ada 3 no.lu parsel; İmar Planında Ayrık Nizam 7  Kat Konut Alanında kalmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile Güzelyalı Mahallesi  1104 Ada 3 no.lu parselin Emsal Değeri 2,80 olarak plana işlenmiştir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 185: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde tapunun 1166 ada 1 no.lu parsel ile parselin batı kısmında kalan 330 m² kullanım alanı belirtilen sosyal tesisin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 186: 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak kadro cetvelinde değişiklik yapılması talep edilmektedir. 1 adet 5 (beş) dereceli Mühendis unvanlı boş kadronun kadro derecesi 2 (iki) derece, 1  adet 7 (yedi) dereceli Mühendis unvanlı boş kadronun kadro derecesi 2 (iki) derece,  1 adet 8  (sekiz) dereceli tekniker unvanlı boş kadronun kadro derecesi 4 (dört) derece, 1 adet  9 (dokuz) dereceli Tekniker unvanlı boş kadronun kadro derecesi 4 (dört) derece, 1 adet 5 (beş) dereceli Tekniker unvanlı dolu kadronun kadro derecesi 4 (dört) derece ve 4 adet 5 (beş) dereceli Çözümleyici unvanlı dolu kadronun kadro derecesi 4 (dört) derece olarak değiştirilmesi teklif edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 49. maddesince kadro cetvelinde değişiklik yapılması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 187: İlçemiz Bulancak Mahallesinde yeni Belediye Hizmet binasının altında bulunan, tapunun 57 ada 18 no.lu parselinde kayıtlı, Belediye otopark yeri olarak kullanılan taşınmazın, 98  m²lik kısmına araç yıkama yeri olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 /e maddesi kapsamında 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 188: Ülke çapında kurulması Planlanan şarj ünitelerinin, yer seçimi ile ilgili olarak; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin 4üncü fıkrasında,”Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri için, ilgili elektrik kurumunun, olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda İsmetpaşa Mahallesi 224 ada 14 no.lu parselin Otopark olarak İmar Plan Değişikliği yapılması talep edilmektedir. Değişiklik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 189: Bulancak Kaymakamlığının yazısı ile 06.06.2023 tarihli ve 101 sayılı, Burunucu Köyü 152 ada 45 no.lu parsel içinde kalan park alanının ve konut alanının ada kenar çizgisi ile değiştirilerek, parselin kot aldığı noktanın değiştirilmesi konulu Meclis kararı ile ilgili yapılan inceleme sonucu tanzim edilen raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 190: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 962 ada 7 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 962 ada 7 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 6  kat yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 962 ada 7 no.lu parsel üzerine kitle işaretlenmiş ve parselin tamamının Ticari Alan içerisine alınması talep edilmektedir.Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 191: Belediye Başkanımız Recep YAKAR 17-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Kamu İdareleri Geliştirme Derneği tarafından İtalyada düzenlenecek olan Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında, İmar ve Şehircilik Teknik Gezi programına katılacağından dolayı, 6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırahları Belediye Başkanlığı 2023 yılı bütçesinden ödenerek Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yurt dışına görevli olarak gönderilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 192: İlçemiz Küçüklü Köyü, tapunun 127 ada 17 ve 18 no.lu parseller için Plan Değişikliği talep edilmektedir. Küçüklü Köyü 127 ada 17 ve 18 no.lu parseller aynı imar adası içerisinde olması sebebiyle tek dosya üzerinde değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 193: Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Fatoğlu Caddesi üzerinde bulunan, tapunun 224 ada 14 no.lu parselinde kayıtlı 1.229,33 m² arsa nitelikli taşınmazın, 250  m²lik kısmına 2 araçlık araç şarj istasyonu yeri yapılması talep edilmektedir. İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Fatoğlu Caddesi üzerinde tapunun 224 ada 14 no.lu parselinde 1.229,33 m² kullanım alanı belirtilen taşınmazın doğu tarafında 250 m²lik kısmının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 10 (on) yıllığına kiralanması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 194: İhsaniye Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde tapunun 1166 ada 1 no.lu parselin batı tarafında kalan 330 m² kullanım alanı bulunan kısmının kiraya verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur. Mülkiyeti Belediyemize ait İhsaniye Mahallesi 1166 ada 1 no.lu arsa vasıflı parselin batı tarafında kalan 330 m²’lik kısmının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 10 (on) yıllığına kiralanması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ ve Mustafa YERİŞ’in kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Erol TAŞ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 195: Bulancak Mahallesinde yeni Belediye Hizmet binasının altında bulunan, tapunun 57  ada 18 no.lu parselinde kayıtlı, Belediye otopark yeri olarak kullanılan taşınmazın, 98 m²lik kısmına araç yıkama yeri yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bulancak Mahallesi 57 ada 18 no.lu parselde Belediye Hizmet Binası otopark içinde bulunan 98 m²lik oto yıkama yerinin, 5393  sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Recep YAKAR’ın kabul, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ, Mustafa YERİŞ, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Erol TAŞ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 196: İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 719 ada 1 ve 10 no.lu parsellerin bir kısmı için Plan Değişikliği talep edilmektedir. Sanayi Mahallesi 719 ada 1 ve 10 no.lu parseller, imar planında Jandarma Hizmet Binası ve Konutu, Yol ve Park Alanında kalmaktadır. Öneri plan değişikliği ile parseller Mevcut Plan ile bütünleşik olarak Jandarma Hizmet Binası ve Konutu olarak planlanması talep edilmiştir. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 197: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 865 ada 22 no.lu parsel maliki, Belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile 07.03.2022 tarih ve 66 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan Revizyon İmar Planında 865 ada 22 no.lu parselde meydana gelen değişikliğe itiraz edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Revizyon İmar Planı askı sürecini tamamlamış olup, yapılacak itirazın Plan Değişikliği dosyası olarak hazırlanması ve değişikliğe konu yerin birden fazla parseli kapsaması sebebiyle, İmar planı değişikliği itirazı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 198: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 203 ada 2 no.lu parsel maliki Plan

Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 203 ada 2 no.lu parsel İmar Planında Blok Nizam 6  kat yapı nizamında konut alanında kalmaktadır. Ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi  10 metredir. Plan değişikliği olarak, arsa üzerinde yer alan mevcut 5 katlı yapının ön cephe çekme mesafesi 9 ,27 metre olarak kitle ölçüleri plana işaretlenmiştir. İmar planı değişikliği teklifi,  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi. Karar No – 199: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 891 ada 15 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 891 ada 15 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 3 kat yapı nizamında olup konut alanında kalmaktadır. Plan değişikliği olarak, arsa üzerinde yer alan mevcut yapının çekme mesafeleri belirlenerek kitle ölçüleri plana işaretlenmiştir. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ ve Mustafa YERİŞ’in kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Erol TAŞ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 200: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 114 ada 46 no.lu parsel maliki İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel Plansız Alanda kalmaktadır. Buna göre, Şemsettin Mahallesi 114  ada 46 no.lu parsel için Konut amaçlı İlave İmar Planı önerilmiştir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Plan gösteriminde yer alan yan bahçe ve arka bahçe çekme mesafesi 3 metre olarak talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 201: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 1104 ada 3 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 1104 ada 3 no.lu parsel; İmar Planında Ayrık Nizam 7  Kat konut alanında kalmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile Güzelyalı Mahallesi  1104 Ada 3  no.lu parselin Emsal Değeri 2,80 olarak plana işlenmiştir. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ömer DİK, Ayşe YILMAZ, Mustafa YERİŞ, Hasan TURAN, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın kabul, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 202: Ülke çapında kurulması Planlanan şarj ünitelerinin, yer seçimi ile ilgili olarak; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında,”Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri için, ilgili elektrik kurumunun, olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda İsmetpaşa Mahallesi 224 ada 14 no.lu parselin Otopark olarak İmar Plan Değişikliği yapılması talep edilmektedir. Değişiklik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 203: Plebisit oylaması ile Belediyemiz Hudutlarına katılımı uygun görülen İnece Köyü Dededibi Bağlısı’nın nüfusun 500 ‘ün altında olması sebebiyle katılımı gerçekleşmiştir. Plebisit oylaması yapılarak Belediyemiz Hudutlarına katılımı uygun görülen İnece Köyü Dededibi Bağlısı mevkiinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 8’inci maddesince, Belediyemiz hudutlarına katılımı ve birleştirlmesi gerçekleşen alanın Mahalle adının ise “Duacıoğlu Mahallesi” olarak belirlenmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 204: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 962 ada 7 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 962 ada 7 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 6  kat yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 962 ada 7 no.lu parsel üzerine kitle işaretlenmiş ve parselin tamamının Ticari Alan içerisine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Emrullah GUGUK, Ömer DİK ve Mustafa YERİŞ’in kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Erol TAŞ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cüneyt ÖZTÜRK ve Ayşe YILMAZ’ın çekimser oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 205: İlçemiz Küçüklü Köyü, tapunun 127 ada 17 ve 18 no.lu parseller için Plan Değişikliği talep edilmektedir. Talep sahibi 09.10.2023 tarihli Belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile talebini geri çektiğinden dolayı karar verilmesine yer olmadığına oy birliği ile karar verilerek talep reddedilmiştir.