01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü ve Geçici 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında tebliğin, Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında “Sınavların yeri, günü ve saati ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz” denilmektedir.

Başkanlık Makamının 10.01.2018 tarih ve 18/214 sayılı onayı ile oluşturulan sınav komisyonu çalışma periyotunda belirtilen tarihler arasında sınavların gerçekleştirilmesini sağlayacaklardır. 12.03.2018 tarihi itibariyle Belediyemiz Meclis Salonunda Saat: 09:00′ da başlayacak olan sınav, sınav komisyonunun belirleyeceği periyotlarla ilgililerin çalışma alanlarında uygulamalı olarak devam edecektir.