Plan ve Bütçe Komisyonumuz 06/11/2019 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 214 sayılı kararı ile havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/11/2019 tarih ve 5257 sayılı Kiralama konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Pazarsuyu Köyü Domuzdere Köprüsü-Pazarsuyu Deresi mevkii ile İhsaniye Mahallesi Karadere Deresi-Bulancak İskelesi mevkii olmak üzere iki ayrı bölgede, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 10.03.2011 tarihinde onaylanan Giresun-Bulancak Karayolu geçişi imar planı üzerinde yer alan karayolu kamulaştırma sınırının deniz tarafında Belediyemiz tarafından hazırlattırılan “Fuar alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 53063 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Pazarsuyu Köyü Domuzdere Köprüsü-Pazarsuyu Deresi mevkii, tapunun 280 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan dolgu alanının 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h maddesinde mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek ve yine aynı Kanunun 18/e Maddesinde taşınmazın üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermeye Belediye Meclisinin yetkileri arasında gösterilmiştir. Ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64’ncü maddesinde Turistik tesis kurulacak yerlerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkün olduğu belirtilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun, bağımsız ve sürekli (müstakil ve daimi) niteliğe haiz bulundukları takdirde taşınmaz olarak saydığı (T.M. K. madde 704, 826 ila 836 ve 998) ve tapu sicilinde ayrı bir sahifeye kaydını öngördüğü üst hakkı, mülkiyeti başkasına ait bulunan bir arazinin üstünde veya altında yapı yapmak veya mevcut yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkıdır. İlgili taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Fuar alanı amaçlı kullanılmak üzere Nazım İmar Planında ve Uygulama imar planında onaylanmıştır. Ancak ilgili planlar taşınmaza mülkiyet hakkı vermemektedir. Mülkiyet hakkı bulunmayan fuar alanı amaçlı dolgu alanının sınırlı ayni hak ile 30 yıllığına tesisi komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 64’ncü maddesi ancak Turistik Tesis kurulacak yerlerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesini mümkün kıldığından dolayı Pazarsuyu Köyü Domuzdere Köprüsü-Pazarsuyu Deresi mevkiinde bulunan fuar amaçlı dolgu alanının 10 yıllığına kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.