2022 Eylül ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu 09/09/2022 tarih 43 ve 44 sayılı komisyon raporları;

RAPOR 43 :Plan ve Bütçe Komisyonumuz 09/09/2022 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarihli meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 31/08/2022 tarih ve 10973 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, 2022 Yılı Yatırım Programında 20221100-169206-172316 proje numarası ile yer alan, Bulancak 3 Nolu Ballıca Aile Sağlığı Merkezi (9AHB) Hizmet Binası, Bulancak İlçesi Ballıca Mahallesi 476 ada, 1 nolu parsel ve 999,89 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacak olup, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılmış ve ihale süreçleri devam etmektedir. Yapılacak olan yatırıma ait proje değerlendirildiğinde, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve daha nitelikli bir sağlık hizmetinin sunumuna imkan verilebilmesi için, söz konusu taşınmazın güney cephesinde bulunan yaklaşık 1140 m² tescilsiz alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda proje ihale süreçlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, bahse konu tescilsiz alanın Sağlık Bakanlığı adına tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Bedelsiz devir işlemine konu edilen taşınmazın kuzeyinde bulunan 476 ada 1 no.lu arsa vasıflı 999,89 m² yüzölçümlü taşınmaz Bulancak Belediyesi uhdesinde iken, Hazineye bedelsiz devir edilmiştir. Ballıca Mahallesi 476 ada 2 nolu parselin Sağlık Bakanlığı adına devir edilmesi talep edilmekte ise de, taşınmazın imar planındaki tahsis amacı yatırımı gerçekleştirilecek olan sağlık tesisinin kurulumu ve taşınmazların birleştirilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde taşınmazın Maliye Hazinesine bedelsiz devir edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ballıca Mahallesi 476 ada 2 no.lu parselin Sağlık Bakanlığı adına bedelsiz devir edilmesi teklifi Komisyonumuzca incelenmiş olup Ömer DİK, M.Samet KARATAŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Mustafa YAŞAR ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile uygun görüldü.

RAPOR 44: Plan ve Bütçe Komisyonumuz 09/09/2022 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarihli meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 01/09/2022 tarihli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesi, 1188 ada 1 no.lu parseldeki taşınmaz Belediye Encümeninin 29.06.2022 tarih ve 140 sayılı kararı ile ihdas edilmiştir. İşleme esas taşınmazın Tedaş Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir yapılması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 ’inci maddesinin ( d) fıkrasında;” Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10’uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz. Bedelsiz devir işlemine konu edilen taşınmazın Tedaş Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir edilmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Toprakdeğirmeni Mahallesi 1188 ada 1 no.lu parselin Tedaş Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir edilmesi teklifi Komisyonumuzca ret edilerek, taşınmazın bedelli olarak devredilmesi oy birliği ile uygun görüldü.