Karar No – 207: Belediye meclis kararı onayı tarihi olan 06.06.2023 tarihinden itibaren değer artış payı işlemine ilişkin olarak herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle adı geçen imar plan değişikliğine ilişkin, 06/06/2023 tarih ve 101 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 208: İhsaniye Mahallesi 331 ada 111 no.lu parsel imar planında plansız alanda kalmaktadır. Plan değişikliği ile 111 no.lu parseli çevreleyen 15 metrelik yollardan güneydoğusunda bulunan 15 metrelik yol 7 metre olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 209: Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel içinde park alanı olarak gözüken 1.412,34 m²lik alanın kaldırıldığı ancak kaldırılan park alanına eşdeğer bir alanın belirtilmediğinden dolayı meclis kararı ile ilgili eksikliklerin giderilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 210: Güzelyalı Mahallesi 865 ada 71 no.lu parselde bulunan karakol yeri niteliğindeki

1.396,07 m² yüzölçümlü alanın mülkiyetinin hazineye ait olduğu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/a maddesinde belirtilen ilgili kurumların görüşünün alınmadığı ve ilgili kurumlarca parselin trampa edilmesi uygun görülmediğinden 12/09/2023 tarih ve 174 sayılı meclis kararının iptal edilmesi için Belediyemize iade edilmiştir. 12/09/2023 tarih ve 174 sayılı meclis kararının iptal edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 211: Şemsettin Mahallesi 150 ada 1 no.lu parsel imar planında A-4 yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 1 no.lu parselle kitle işaretlemesi ve yapı nizamı BL-4 olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 212: Bulancak Mahallesi ile İsmetpaşa Mahallesi arasındaki şehiriçi yolu üzerinde bulunan yeni yapılan Bulancak Köprüsünün isminin “Bulancak Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Köprüsü” olarak isminin yaşatılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 213: Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Mahallesi 1067 ada 5 nolu parsel, Sanayi Mahallesi 1190  ada 1 nolu parsel ile Bahçelievler Mahallesi 884 ada 8 nolu parsel üzerine tesis edilen trafo yerlerinin, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 21.02.2023 tarih ve 4-322 sayılı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi kapsamında kamulaştırma bedeli üzerinden parsellerin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devir edilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 214: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebinin karşılanabilmesi için 2023 Yılı Gider Bütçesinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 32.01.01.02-05-08.01.05.05 kaleminde bulunan ve yıl sonu itibariyle artacağı anlaşılan 26.817.000,00 TL ödeneğin, 21.000.000,00 TL’lik kısmının 55.01.01.01-05-03.05.01.04 tertibine aktarılması için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin 2.fıkrası gereği ödenek aktarımı teklif edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 215: Belediye Üst Yönetimince Meclise havale edilen 2024 yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu hâzırûnun oyuna sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 216: Belediye Başkanlık Makamınca 2024 yılı Gelir Gider Bütçesi görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 217: Belediye Meclis Üyemiz Mustafa YERİŞ (T.C. Kimlik No.lu 33664527804) 17-22

Kasım 2023 tarihleri arasında Kamu İdareleri Geliştirme Derneği tarafından İtalyada düzenlenecek olan Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında, İmar ve Şehircilik Teknik Gezi programına katılacağından dolayı, 6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırahları Belediye Başkanlığı 2023 yılı bütçesinden ödenerek Belediye Meclis Üyesi Mustafa YERİŞ’in yurt dışına görevli olarak gönderilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 218: Bulancak İlçe Merkezi ile Uçarlı Mahallesi arasında taşımacılık yapan Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan Uçarlı Özel Halk Dolmuşları akaryakıta ve yedek parçalara gelen fiyat artışları nedeniyle mevcut yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 219: Ramazan KOÇ’un 01/11/2023 tarih ve 6826 sayılı dilekçesinde, Bahçelievler Mahallesi, tapunun 962 ada 7 no.lu parselde taşınmazın yer aldığı uygulama imar planında, çekme mesafesi eklenmesi ve ticaret alan sınırlarının değişmesine yönelik imar plan değişikliği talep ettiği görülmüştür. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 220: İhsaniye Mahallesi 331 ada 111 no.lu parsel İmar Planında Plansız alanda kalmaktadır. Plan değişikliği ile 111 no.lu parseli çevreleyen 15 metrelik yollardan, güneydoğusunda bulunan 15 metrelik yol 7 metre olarak planlanması talep edilmiştir. Plan içerisinde kalmayan 111 no.lu parsel hakkında, Belediyemizce çözüm üretilmesi, bir sonraki Plan Revizyonunda ele alınarak DOP dengesinin yol payları dikkate alınarak Revize edilmesi uygun görülmüştür. Bahse konu imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 221: TEDAŞ Genel Müdürlüğü trafo yeri olarak devir alınmasına karar verilen taşınmazlara; Sanayi Mahallesi 1067 ada 5 nolu parsel (92,16 m²) için: 227.174,40TL, Sanayi Mahallesi 1190  ada 1 parsel için (70,04 m²): 150.586,00TL ve Bahçelievler Mahallesi 884 ada  8 nolu parsel içinse (242,23 m²): 411.791,00-TL kamulaştırma bedeli takdir edilmiştir. Bahse konu mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi kapsamında Belediyemizce kıymet takdiri yapılarak Belediye Kanununun 18’e maddesi kapsamında ilgili trafo yerlerinin devri hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 222: Bulancak Belediyesi’nin 2024 mali yılı bütçesi 665.000.000,00 TL Gider 665.000.000,00 TL olarak Gelir olarak tahmin edilmiş olup, 2024 mali yılı bütçesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 20/11/2023 günlü olağan toplantısının 2. birleşiminde Cihad YILDIZ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ayşe YILMAZ, Mustafa YERİŞ ve Ömer DİK’in kabul, Saadettin ÇAMAYAZ, Ertan ZERE ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 223: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/10/2023 tarih ve 19798 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 02/11/2023 tarihli meclis toplantısında komisyonuna havale edilen, oy çokluğu ile uygun görülen Tarife Komisyon raporu okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2024 Mali Yılı Belediye Gelirleri Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde kabulü hâzirûnun oyuna sunularak Cihad YILDIZ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ayşe YILMAZ, Mustafa YERİŞ ve Ömer DİK’in kabul, Saadettin ÇAMAYAZ, Ertan ZERE ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 224: Bulancak İlçe Merkezi ile Uçarlı Mahallesi arasında taşımacılık yapan Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan Uçarlı Özel Halk Dolmuşları akaryakıta ve yedek parçalara gelen fiyat artışları nedeniyle mevcut yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Taleb oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 225: Bulancak Mahallesi ile İsmetpaşa Mahallesi arasındaki şehiriçi yolu üzerinde bulunan yeni yapılan Bulancak Köprüsünün isminin “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Köprüsü” olarak isminin verilmesi oya sunularak Cihad YILDIZ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ayşe YILMAZ, Mustafa YERİŞ ve Ömer DİK’in kabul, Saadettin ÇAMAYAZ, Ertan ZERE ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıylasalt çoğunluk sağlanarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.