Karar No – 98: Sınırlı Sorumlu 21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi şehiriçi halk dolmuşları, ekonomik sıkıntılar ve akaryakıta gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 99: Sınırlı Sorumlu 168 No.lu Güzelyalı Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, ekonomik sıkıntılar ve akaryakıta gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 100: Bulancak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinde satılan ürünlerde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ait kartı olanlara, engelli ve öğrencilere % 20′ ye kadar indirimli tarife uygulanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, vazife malullerine ait kartı bulunanlara, engelli ve öğrencilere % 25′ e kadar indirimli tarife uygulanması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 101: İlçemiz Burunucu Köyü, tapunun 152 ada 4 no.lu parsel malikleri Plan Değişikliği talep etmektedir. Burunucu Köyü 152 ada 4 no.lu parsel? imar planında konut alanı ve park alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 152 ada 4 no.lu parsel içinde kalan park alanının ve konut alanının ada kenar çizgisi değiştirilerek, parselin kot aldığı noktanın yerinin değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra bahse konu parsel üzerinde bulunan Kamusal Alan, Park ve yollardan herhangi bir daraltma yapılmaması ve eş değer alan bırakılması koşuluyla İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 102: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 834 ada 1 no.lu parselinde bulunan arazinin bitişiğinden geçen yol 12 metre iken 06/04/2007 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 7 metreye düşürülmüştür. Arazinin bu yola yaklaşık 200 metre cephesi bulunmaktadır. 2007 yılında alınan Belediye Meclis Kararı ile yoldan pay alınarak 5 metre genişliğinde yaklaşık 200 metre uzunluğunda pay yola cephesi olan Güzelyalı Mahallesi 835 ada 3 no.lu parselde bulunan araziye eklenmiştir. Ordu İdare Mahkemesi nezdinde 834 ada 1 no.lu parsel maliki tarafından açılan dava neticesinde 7 metrelik imar yolu planı iptal edilerek 2016/184 esas no ve 2016/847 karar no ile tekrar 12 metreye çıkarılmasına hüküm verilmiştir. Güzelyalı Mahallesi 834 ada 1 no.lu ve 835 ada 3 no.lu parsellerin arasından geçen imar yolunun 04/08/2000 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan revizyon imar planında olduğu şekli ile talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 103: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 842 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel, imar planında Emsal: 1,50 Yençok:15,50 m Konut Alanı ve Park Alanında kalmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile 842 ada 1 no.lu parselin doğusunda bulunan 1.412,34 m² park alanı kaldırılarak 2.030,30 m² büyüklüğündeki konut alanı ile birleştirilmiş, parselin güney yönündeki 12 metrelik imar yolu kaldırılarak 4.240,17 m² büyüklüğünde konut alanı planlanmıştır. Konut alanının emsal değeri 1,50 iken E:2,00 olarak teklif edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 104: İlçemiz Saraçlı Mahallesi, tapunun 920 ada 10 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Saraçlı Mahallesi 920 ada 10 no.lu parsel, imar planında ayrık nizam 8 kat konut alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile parselin mahreç aldığı nokta belirtilmiş ve ön bahçe çekme mesafesi 0 (sıfır) olacak şekilde plan değişikliği talep edilmektedir. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 105: Belediye Mücavir Alanında 2013 yılında yapılmaya başlanılan tonoz çatılar günümüzde giderek yaygınlaşmıştır. Yapılacak olan tonoz çatılarda uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla, tonoz çatılar plan notu ile düzenlenme ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca plan notu 22’nci maddede yer alan belediye hudutlarında çatı uygulamaları ve 23’üncü maddesinde yer alan Merkezi Ticaret bölgelerinde teras çatılar madde başlıkları ile yeniden düzenlenerek ve plan notuna ilave edilebilmesi talep edilmektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 22 ve 23’üncü maddelerindeki plan notu değişikliği, oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 106: Bahçelievler Mahallesi 1047 ada 10 no.lu parsel imar planında A-5 yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile arsanın kot aldığı yoldan 5,00 metre, yan-komşu bahçe mesafeleri 3,50 metre, arka bahçe mesafesi 3,00 metre olarak belirlenmiştir. Bina yüksekliği Yençok: 15,50 metre olarak belirlenmiştir. Bina yüksekliği kot alınan yoldan itibaren olan yüksekliği ifade etmektedir. Arsanın 12,00 metre yoldan kot ve yön alması yönünde plan kararı getirilmiştir. Bu şekilde arsa üzerinde yapılacak olan binanın “tesviye” yapılması zorunlu arazi yapısının üzerinde inşa edilmesi bu nedenle de binanın kot alınacak yoldan itibaren bina yüksekliğinin azaltılmaması amaçlanmaktadır. Çünkü; 12,00 metre yoldan cephe alan arsaların doğal zemin yapısı ve tesviye edilebilecek alanların farklılık gösterebilecektir. Kot altındaki bu farklılık nedeniyle binaların yol seviyesinden sonraki yüksekliklerinin korunması amaçlanmaktadır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna h

Karar No – 107: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1026 ada 122, 128, 129, 130, 131 ve 132 no.lu parseller için Plan Değişikliği talep edilmektedir. Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 122, 128, 129, 130, 131 ve 132 no.lu parseller, İmar Planında Emsal: 2,00 Yençok: 30,50 m konut alanında kalmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile parsellerden geçen 3 metrelik yol talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 108: İlçemiz şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan Sınırlı Sorumlu 21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt fiyat artışları nedeniyle mevcut yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 109: İlçemiz içme suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile Pazarsuyu köyünde bulunan 306 ada 8 parsel taşınmaz üzerine keson kuyu çalışması yapılmış ve DN315 çapında ana hat boru geçişi yapılmıştır. Taşınmaz üzerinde; kuyu yapısının bulunduğu 1289,718 m² alan, ana hat borusunun geçtiği 3129,143 m² alan ve ekli krokide gösterilen geçiş yolu 1-2 güzergâhın Belediyemize kesin tahsisinin yapılması talep 3 edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/ e maddesi gereği tahsis protokolü için Belediye Başkanı Recep YAKAR’a yetki verilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 110: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 926 ada 7 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Bahçelievler Mahallesi 926 ada 7 no.lu parsel İmar Planında Ayrık Nizam 6 kat yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile kat yüksekliği A-7 talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 111: Bulancak Belediye Meclisinin 02/02/2023 tarih ve 35 karar no.lu ruhsat harcı karar konulu meclis kararına istinaden Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi (A101) tarafından Giresun 2 . İdare Mahkemesine dava açılmış olup, mahkemenin 2023/167 Esas no.lu kararına göre 11/05/2023 tarihinde mahkemece yürütülmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda (İYUK) madde 28’de iptal kararlarının uygulanmaması halinde idarenin ve kararı uygulamakta yükümlü mercilerin sorumlulukları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bahse konu meclis kararının iptal edilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 112: Belediye Meclisinin 02.03.2023 tarih ve 51 sayılı kararı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 10.04.2023 tarih ve 6163399 sayılı olurları ile Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde “Bulancak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme birimi kurulmasına karar verilmiştir. Bu hususta işletme kurulmuş olup, ticari faaliyetine başlamış bulunmaktadır. Ancak işletmenin Gelir İdaresi Başkanlığında işlenmiş olan faaliyet konusuna, Güneş Enerji Santrali ve Elektrikli Araç Şarj İstasyonu faaliyet kodlarının da eklenmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 113: 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak kadro cetvelinde değişiklik yapılması talep edilmektedir. Buna göre 1 adet 7 (yedi) dereceli Mühendis unvanlı kadronun kadro derecesi 3 (üç) derece olarak değiştirilmesi teklif edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 49. maddesince kadro cetvelinde değişiklik yapılması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 114: İlçemiz Belediye sınırları içinde gençleri spora teşvik etmek amacı ile Futbol, Basketbol, Voleybol, Bilardo, Bisiklet, Dağcılık, Güreş, Hentbol, Judo, Koşu, Masa Tenisi ve diğer branşlarda olmak üzere eğitim vermek ve Bakanlık ve Spor Federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak üzere Bulancak Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Bulancak Belediye Spor Kulübü adı altında spor kulübü kurulması talep edilmektedir. Bulancak Belediye Spor Kulübünün kurulması için Belediye Başkanı Recep YAKAR’a yetki verilmesi hususu oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 115: Önerge ile Belediye sınırlarımız içinde açılacak Ulusal marketlerden market alanına bakılmaksızın 2023 yılı için Muayene ve Kontrol Denetim Ücreti bedelinin belirlenmesi talep edilmektedir. Ulusal Marketlerin ilk açılışında 2023 yılı Muayene ve Kontrol Denetim Ücretinin KDV dahil 302.000,00 TL (Üç yüz iki bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.