Karar No – 201: Ballıca Mahallesi 476 ada 2 nolu parselin Sağlık Bakanlığı adına devir edilmesi talep edilmekte ise de, taşınmazın imar planındaki tahsis amacı yatırımı gerçekleştirilecek olan sağlık tesisinin kurulumu ve taşınmazların birleştirilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde taşınmazın Maliye Hazinesine bedelsiz devir edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ballıca Mahallesi 476 ada 2 no.lu parselin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devir edilmesi oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Erol TAŞ’ın kabul, Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 202: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10’uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz. Bedelsiz devir işlemine konu edilen taşınmazın Tedaş Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir edilmesi talep edilmektedir. Toprakdeğirmeni Mahallesi 1188 ada 1 no.lu parselin Tedaş Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir edilmesi oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Hasan TURAN, Ertan ZERE ve Erol TAŞ’ın kabul, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. Karar No – 203: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi 845 ada 31 no.lu parsel maliki yapılan Revizyon İmar Planına itiraz etmektedir. Bulancak Belediyesi Meclisinin 07.03.2022 tarih ve 66 sayılı kararı kabul edilen, Bulancak Revizyon İmar Planına Ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan açıklama raporu, 25.05.2022 – 25.04.2022 tarihleri arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32’nci maddesi gereği askı ilanına çıkarılmıştır. İlan tarihleri arasında parsel maliklerinden Belediyemize herhangi bir itiraz da bulunulmamıştır. İmar plan itirazı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 204: İlçemiz Acısu Mahallesi, tapunun 138 ada 11 ve 12 no.lu parseller malikleri İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel kısmi olarak plansız alanda kalmaktadır. Buna göre, 138 ada 11 ve 12 no.lu parseller için konut amaçlı İlave İmar Planı teklif edilmektedir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Mekansal Planlar yapım yönetmeliğinin 25’inci maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 1 Planlarının onaylanması, İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Buna göre İlave İmar planı değişiklik teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 205: Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, tapunun 960 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın üzerine Bulancak Bahçelievler Mahallesi Hayırlı İşler Yaptırma ve Yaşatma Derneği (VKNO:1880519010) ile ortak hizmet projesi kapsamında imar planına uygun yeni bir cami yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda bahse konu mülkiyeti Belediyemize ait, Bahçelievler Mahallesi tapunun 960 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın ortak hizmet projesi kapsamında Bulancak Bahçelievler Mahallesi Hayırlı İşler Yaptırma ve Yaşatma Derneğine (VKNO:1880519010) 10 yıllığına tahsis edilmesi teklif edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 206: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 204 ada 6 no.lu parselinde kayıtlı bulunan 596,43 m² taşınmazın kamuya ait olan 7 m²lik imar yoluna isabet eden 191,69 m²lik kısmının Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 130 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi’ nin 2022/1083 karar numaralı ve 2022/520 esas numaralı kararına istinaden kesin olarak Kamulaştırma Kararının İptaline karar verilmiştir. Bu kapsamda, 01.07.2020 tarih ve 130 karar no.lu Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi teklif edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 207: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılı Gider Bütçesinin 03.08.06.01 “Yol Bakım ve Onarım Giderleri” tertibinde artan maliyetler ve yapılacak işlerden dolayı yeterli ödeneği kalmadığını bildirerek ödenek talep edilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğünün talebinin karşılanması için 2022 yılı Gider Bütçesinin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kamulaştırma Giderleri tertibinde bulunan ödeneklerden 2.000.000,00 TL’lik kısmının alınarak, Fen İşleri Müdürlüğünün Yol Bakım ve Onarım Giderleri “03.08.06.01” tertibine aktarılması için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin 2.fıkrası gereği ödenek aktarımı teklif edilmektedir. Teklif oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Erol TAŞ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 208: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 834 ada 1 no.lu parsel taşınmazın maliki komşu parseli olan 835 ada 3 no.lu parsel ile yapılan 06.04.2007 tarih ve 8 sayılı ve 02.04.2015 tarih ve 154 sayılı Bulancak Belediye Meclis Kararlarının iptali istemiyle açılan dava 2017/116 karar no ile karara bağlanmış olup, Mahkeme Kararının uygulanması talep edilmektedir. Karar sonrasında mevcut yapılaşmalar da dikkate alınarak 2016 yılında yapılan Güzelyalı Emecen Revizyon İmar Planı ile karar Belediyemizce uygulanmıştır. Ancak davacının itirazında ise mahkeme kararı gereği 2000 yılında var olan plan koşullarına uyulması istenilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 209: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 842 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel, imar planında Emsal: 1,50 m Yençok: 15,50 m konut alanı ve park alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile; 842 ada 1 no.lu parsel içinde kalan park alanı, konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 210: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 1100 ada 15 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 1100 ada 15 no.lu parsel, imar planında ayrık nizam 2 3 katlı konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile; 1100 ada 15 no.lu parsel içinde Emsal: 1 ,50 m, Yençok: 15,50 m olarak planlanması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 211: Bulancak Belediye Başkalığı 01.09.2022 tarih 196 sayılı meclis kararı gereği indi bindi ücreti uygulanması ile ilgili Zabıta Müdürlüğünden rapor hazırlanması teklif edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, çevre ilçelerde yapmış olduğumuz tetkikler neticesinde şehiriçi hat güzergahının kısa mesafeli olmasından dolayı indi bindi ücreti uygulanması Zabıta Müdürlüğünce uygun görülmemiştir. Şehiriçi dolmuş hattı indi bindi ücreti uygulaması teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 212: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 867 ada 2 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 867 ada 2 no.lu parsel, İmar Planında Emsal: 1,50 m Yençok: 24,50 m Konut ve Ticaret Alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile; 867 ada 2 no.lu parsel içinde 7 metrelik yol talep edilmektedir. Plan Değişikliği dosyasında Parsel Hissedarlarının tamamının imzası bulunmamaktadır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 213: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1026 ada 118 ve 119 no.lu parseller maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 119 no.lu parsel, İmar Planında Sosyal Tesis Alanında, 119 no.lu parsel Konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile; 1026 ada 119 no.lu parsel üzerindeki Sosyal Tesis Alanı, 118 no.lu parselle taşınması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.