Karar No – 226: 06/09/2023 tarihli ve 157 sayılı Belediye Meclis kararı mevzuat hükmüne göre işlem yapılması için Belediye Meclisinde yeniden görüşülmek üzere iade edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra söz konusu plan değişikliği, değer artışına konu plan değişikliği olması sebebiyle imar komisyonunca oy çokluğu uygun görülmüştür. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ’ın kabul Mustafa YAŞAR, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 227: Bahçelievler Mahallesi 962 ada 7 no.lu parselin doğu yönündeki yoldan çekme mesafesinin 3 metre olarak revize edilmesi şartıyla, kitle işaretlemesi ve parselin tamamının Ticari Alan içerisine alınması konulu imar plan değişiklik teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ b maddesine göre oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ’ın kabul Mustafa YAŞAR, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 228: Şemsettin Mahallesi 150 ada 1 no.lu parsel İmar Planında A-4 yapı nizamında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 1 no.lu parselle Kat artışı, kitle işaretlemesi ve yapı nizamı BL-5 olarak planlanması talep edilmektedir. Şemsettin Mahallesi 150 ada 1 no.lu parselde, Kat artışı talebinin reddedilerek imar plan değişiklik teklifinin kitle işaretlemesi ve yapı nizamı BL-4 olacak şekilde düzenlenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince oya sunularak Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ’ın kabul Mustafa YAŞAR, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 229: Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Bulancak İlçesi sınırları dahilinde tesis edilen enerji nakil hattının isabet ettiği taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun maddeleri doğrultusunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılabilmesi için öncelikle enerji nakil hattının 1 /5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Plan tadilatı işlemlerinin yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 230: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 114 ada 46 no.lu parsel maliki İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel Plansız Alanda kalmaktadır. Buna göre, 114 ada 46 no.lu parsel için Konut amaçlı İlave İmar Planı önerilmiştir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 231: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Bulancak İlçesi Güzelyalı Mahallesi (Eski Pazarsuyu Köyü) sakinleri olarak Kaşüstü Caddesinin, Konuralp Caddesi olarak isminin değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

232: YILMAZ KARABAŞ’ın adının şehrimizde yaşatılabilmesi için uygun göreceğiniz park, sokak veya caddeye isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 233: YILMAZ KARABAŞ’ın adının şehrimizde yaşatılabilmesi için uygun göreceğiniz isimsiz bir parka isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 234: 2023 yılında uygulanmakta olan ücret tarife cetveline eklenmek üzere 2464 sayılı kanunun 97’inci maddesine istinaden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün sorumluluğunda hizmet karşılığı almış olduğu ücretler cetveline eklenmek üzere Kooperatif Marketler için Muayene Denetim Kontrol Ücreti belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 235: Son yıllarda iklim değişikliği ile birlikte tüm dünyada doğal afetlerde artışlar olmuş, 11 ilimizi vuran depremler ve özellikle bölgemiz genelinde sel, heyelan ve toprak kayması afetleriyle sıkca karşılaşmaktayız. Bu afetlere elimizde bulunan ekipmanlarımız ile hızlıca ulaşabilmek ve acil müdehale edebilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Değişim Genel Müdürlüğünün atıl araç listesinden uygun görülen 1 adet minibüsün Belediyemize, 5393  sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereğince hibe veya tahsis olarak kabul edilmesine, araçla ilgili her türlü resmi ve iş işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz İtfaiye Müdürü Yusuf GÜRSOY’a yetki verilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 236: Belediyemizin (GİRTAB) birlik üyeliğinde devam edebilmesi için 05/04/2016 tarih ve 125 sayılı Belediye meclis kararının iptal edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 237: Bahse konu taşınmazın ortak hizmet projesi kapsamında Bulancak Erenler Sarayburnu Camii Hayırlı Hizmetler Kültür ve Dayanışma Vakfına bedelsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 238: Bahse konu taşınmazların ortak hizmet projesi kapsamında Bulancak Belediyesi Mehter Takımı Derneğine bedelsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 239: Bahse konu taşınmazın 2 yıllığına ortak hizmet projesi kapsamında 45973118222 T.C. kimlik no.lu Fatma UĞURLU’ ya tahsis edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 240: Bahse konu taşınmazların ortak hizmet projesi kapsamında, Bulancak Kalkınma Derneğine 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 241: Kerasus Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. plan notu değişikliği talep etmektedir. Talep edilen plan değişikliğinde, G40-a-10-a-2-d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 24’üncü plan notu düzenlenerek tadil edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 242: Esen Karaibrahim plan notu değişikliği talep etmektedir. Talep edilen plan değişikliğinde, G40a-10-a-2-d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 57’nci plan notu düzenlenerek tadil edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 243: Şemsettin Mahallesi, 890 ada 8, 9, 10 ve 11 no.lu parseller için plan değişikliği yapılması talepedilmektedir. Mevcut imar planında söz konusu alan “Park Alanı” lejantlı olup alan içerisinde su depoları bulunmaktadır. Konuya ilişkin olarak yapılan plan değişikliğine konu olan park alanının su depolarının mevcut halini korumak amacıyla belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesi ve depoların üzerinden geçen yol alanının 10 metre iken 7 metre olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 244: Koruma Bölge Kurulunun Tescilli yapıların tecavüzlerinin önlenmesi gerektiği yönündeki tespitin doğru olduğu bu amaçla plan değişikliği hazırlandığı, yapı yoğunluğunun ve kat adetinin azaltılmasına yönündeki değişikliğin ise kazanılmış haklarda eksilme olması nedeniyle yeni bir hukuki sürecin başlamasına sebep olacağı bu nedenle kat ve yapı yoğunluğu azaltılması yönünde bunun yapılacak değişikliğin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26’ncı maddesine aykırı olacağı, yönündedir. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2023  tarih ve 8202 sayılı kararına göre tescilli yapıların yola tecavüzlerinin önlenmesi bakımından plan değişikliği hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 245: Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Bulancak Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Vekilinin yetkilendirilmesine Emrullah GUGUK, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Mustafa YERİŞ, Cihad YILDIZ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar No – 246: Pazarsuyu Emecen Mahallesi, 1026 ada 5, 6, 7 no.lu parseller imar planında konut alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliğinde, 1193 ada 1 no.lu sosyal tesis alanı olarak ayrılan parselin, 1026 ada 5, 6, 7 no.lu parseller konut alanı olarak ayrılan imar planındaki kullanım kararlarının değiştirilerek, 1026 ada 5, 6, 7 no.lu parsellerin sosyal tesis alanı, 1193  ada 1 no.lu parselin planda belirlenen bir kısmının konut alanı olarak ayrılması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 247: Bahçelievler Mahallesi, 1160 adanın kuzeyinden geçen, Kadayıf sokak ile Kirazlık Caddesi arasındaki Orionpark 1, Orionpark 2 Siteleri ve Şahinkent karşında yeni açılan isimsiz sokağa ”Selim Sırrı Sönmez Sokak” olarak teklif edilmiş olup, Belediye Meclisinin 02.03.2023 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararı ile “Sönmez Sokak’” ismi verilmesi uygun görülmüştür. Ancak dedemin ismini yaşatmak adına Sönmez Sokak isminin yerine ”Velioğlu Ahmet Efendi Sokak” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 248: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bulancak Şubesinden 36 ay vadeli 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) kredinin kullanılmasına, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri ve ilgili belgelerin imzalanması için Bulancak Belediye Başkanının veya Belediye Başkan Vekilinin yetkili kılınması

hususu 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ‘inci maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68’inci maddesi gereğince oya sunularak, Emrullah GUGUK, Cüneyt ÖZTÜRK, Aydın GAYIK, Cihad YILDIZ, Muhammet Samet KARATAŞ, Ömer DİK, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Fatma TARANOĞLU ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 249: Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde “Bulancak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme birimi kurulmasına karar verilmiştir. Bu hususta işletme kurulmuş olup, ticari faaliyetine başlamış bulunmaktadır. Ancak işletmenin faaliyet konusuna, Otopark ve Garaj İşletmeciliği (Bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil) faaliyet kodlarınında eklenmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 250: Doğalgaz iletim hattı geçişi sağlamak üzere Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1014 ada 10 no.lu parselde Cami Alanı içerisinden 3 metre İmar Yolu olarak düzenlenmiştir. Değişiklik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 251: İlçemiz Pazarsuyu Mahallesi, tapunun 285 ada 10 ve 15 no.lu parseller malikleri İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel Plansız Alanda kalmaktadır. Buna göre, 285  ada 10 ve 15 no.lu parseller için İlave İmar Planı talep edilmektedir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 252: İlçemiz Ballıca Mahallesi tapunun 207 ada 13 no.lu parselde kayıtlı 3.028,94 m² tarla ve kavaklık nitelikli taşınmazın güneyinde kalan 90 m²lik yapının kira süresi dolmuştur. Taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği yeniden kiralama ihalesi yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10  yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 253: Bulancak Esnaflarının vermiş olduğu dilekçe ile otopark aylık abonelik ücretlerinin 150,00 TL olarak sınırlandırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 254: Bahçelievler Mahallesi 203 ada 2 no.lu parselde blok nizam 6 kat yapı nizamında konut alanında kalan alanın ön bahçe yaklaşma mesafesinin 10 metre olduğu ve mevcutta arsa üzerinde 5 katlı yapı bulunduğu ve yapının ön çekme mesafesinin 9,27 metre olarak kitle ölçülerinin plana işaretlenmesine karar verilmiştir. Bahse konu alanın ana cadde üzerinde olması, yapılan plan değişikliğinin şehrin estetik görüntüsünü bozacağı ve 3194 sayılı İmar Kanunun Ek. 8’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından ilgi yazı ekinde alınan 10/10/2023 tarih ve 198 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesi hususu teklif edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 255: İhsaniye Mahallesi 435 ada 26 parsel imar planında sosyal tesis alanında kalmaktadır. İhsaniye Mahallesi 435 adanın tamamı konut+ticaret alanı kullanımında olup ada bütünlüğünün korunması amacıyla 435 ada 26 no.lu parsel plan değişikliği ile konut+ticaret alanı olarak değişitirilmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 256: Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapmak için Belediye Başkanına veya Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 257: Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Bulancak İlçesi sınırları dahilinde tesis edilen enerji nakil hattının isabet ettiği taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun maddeleri doğrultusunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılabilmesi için öncelikle enerji nakil hattının 1 /5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Plan tadilatı işlemlerinin yapılması talep edilmektedir. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 258: 114 ada 46 no.lu parsel için, yapı nizamı A-4 (0,40) konut amaçlı İlave İmar Planı talep edilmektedir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Plan değişikliği Mekansal Planlar yapım yönetmeliğinin 25’inci maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Bahse konu parselde 12 metrelik yolun 15 metre, Yapı nizamı A-5 kat olacak şekilde 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 259: Kerasus Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. plan notu değişikliği talep etmektedir. Plan değişikliği ile G40-a-10-a-2d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 24.2 . plan notu düzenlenerek tadil edilmiştir. İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammmet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ, Erol TAŞ ve Hasan TURAN’ın kabul Ertan ZERE, Fatma TARANOĞLU ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 260: Esen Karaibrahim plan notu değişikliği talep etmektedir. Plan değişikliği ile G40-a-10-a-2d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 57’nci plan notu düzenlenerek; “Tescilli Yapılarda Kreş, Otel, Motel, Pansiyon yada Günübirlik Ticaret Kullanımı Tercihi Gözönünde Bulundurularak Kurulun Onayına Sunulmak Üzere Ticaret Fonksiyonu Verilebilir.” notu eklenmiştir. İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 261: Şemsettin Mahallesi 890 ada 8, 9, 10 ve 11 no.lu parseller için plan değişikliği teklif edilmektedir. Mevcut imar planında söz konusu alan “Park Alanı” lejantlı olup alan içerisinde su depoları bulunmaktadır. Talep edilen plan değişikliği ile park alanının su depolarının mevcut halini korumak amacıyla “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmesi ve depoların üzerinden geçen yol alanının 10 metre iken 7 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 262: Koruma Bölge Kurulunun Tescilli yapıların tecavüzlerinin önlenmesi gerektiği yönündeki tespitin doğru olduğu bu amaçla plan değişikliği hazırlandığı, yapı yoğunluğunun ve kat adetinin azaltılmasına

yönündeki değişikliğin ise kazanılmış haklarda eksilme olması nedeniyle yeni bir hukuki sürecin başlamasına sebep olacağı bu nedenle kat ve yapı yoğunluğu azaltılması yönünde bunun yapılacak değişikliğin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26’ncı maddesine aykırı olacağı, yönündedir. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2023  tarih ve 8202 sayılı kararına göre tescilli yapıların yola tecavüzlerinin önlenmesi bakımından plan değişikliği hazırlanmıştır. İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 /b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 263: Pazarsuyu Emecen Mahallesi, 1215 ada 5, 6 ve 7 no.lu parseller imar planında konut alanında kalmaktadır. Talep edilen plan değişikliğinde, 1193 ada 1 no.lu sosyal tesis alanı olarak ayrılan parselin, 1215 ada 5, 6, 7 no.lu parseller konut alanı olarak ayrılan imar planındaki kullanım kararlarının değiştirilerek, 1215 ada 5, 6 ve 7 no.lu parsellerin sosyal tesis alanı, 1193  ada 1 no.lu parselin planda belirlenen bir kısmının konut alanı olarak ayrılması talep edilmektedir. 1193  ada 1 no.lu parselin kuzeyinde kalan 1000 m²lik alanın park alanı olarak bırakılması şartıyla İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 264: Doğalgaz iletim hattı geçişi sağlamak üzere Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1014 ada 10 no.lu parselde Cami Alanı içerisinden 3 metre İmar Yolu düzenlenmiştir. Değişiklik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı olarak hazırlanmıştır. İmar Planı değişikliği, 3194  sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 265: 285 ada 10 ve 15 no.lu parseller için İlave İmar Planı talep edilmektedir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Tarım İl Müdürlüğünden Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Cüneyt ÖZTÜRK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Fatma TARANOĞLU ve Saadettin ÇAMAYAZ’ın ret, Muhammmet Samet KARATAŞ’ın çekimser oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 266: Güzelyalı Mahallesi Kaşüstü Caddesinin isminin “Konuralp Caddesi” olarak değiştirilmesi hususu oya sunularak Belediye Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 267: İhsaniye Mahallesi Lale Sokak Eski Kamyon Garajında bulunan isimsiz çocuk parkına “Yılmaz Karabaş Çocuk Parkı” olarak isim verilmesi oya sunularak Belediye Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 268: YILMAZ KARABAŞ’ın adının şehrimizde yaşatılabilmesi için uygun göreceğiniz isimsiz bir cadde veya sokak isminin verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanarak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 269: Bahçelievler Mahallesi Sönmez Sokak isminin ”Velioğlu Ahmet Efendi Sokak”olarak isminin değiştirilmesi oya sunularak Belediye Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 270: 2023 ve 2024 yılı ücret tarifesine 36 no.lu kod ile “Kooperatif Marketler” eklenerek, Muayene Denetim Kontrol Ücreti olarak 41.666,66 TL (KDV Hariç) ücret tahsil edilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 271: Bulancak Esnaflarına, 1 araç olmak ve vergi levhasını beyan etmek şartı ile 250,00 TL (KDV Hariç) abonelik ücreti alınması hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 272: Bulancak Erenler Sarayburnu Camii Hayırlı Hizmetler Kültür ve Dayanışma Vakfına 10 (on) yıllığına ortak hizmet projesi kapsamında bedelsiz tahsisi ve ortak hizmet projesi protoklünü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 273: Bulancak Mahallesi Hükümet Caddesi No:8 adresinde, tapunun 47 ada 1 nolu parselinde kayıtlı İşhanı binasının 4. katında bulunan 8, 9, 10 ve 13 no.lu ofislerin Bulancak Belediyesi Mehter Takımı Derneğine 3 (üç) yıllığına ortak hizmet projesi kapsamında bedelsiz tahsisi ve ortak hizmet projesi protoklünü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 274: Bulancak Mahallesi Hükümet Caddesi No:8 adresinde, tapunun 47 ada 1 nolu parselinde kayıtlı İşhanı binasının 4. katında bulunan 7 no.lu ofisin 45973118222 T.C. kimlik no.lu Fatma UĞURLU’ya 1(bir) yıllığına ortak hizmet projesi kapsamında bedelsiz tahsisi ve ortak hizmet projesi protoklünü imzalamak üzere

Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 275: Bulancak Kalkınma Derneğine 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir. Bulancak Mahallesi Hükümet Caddesi No:8 adresinde, tapunun 47 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı İşhanı binasının 1. katında bulunan 13, 14, 16 ve 17 no.lu ofislerin Bulancak Kalkınma Derneğine 3 (üç) yıllığına ortak hizmet projesi kapsamında bedelli tahsisi ve ortak hizmet projesi protoklünü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK,Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun kabul, Hasan TURAN ve Erol TAŞ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 276: Bu kapsamda ilgili taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10  yıla kadar kiraya verilmesi talep edilmektedir. Ballıca Mahallesi tapunun  207 ada 13 no.lu parselinde 3.028,94 m² kullanım alanı belirtilen taşınmazın güney tarafında 90 m²lik kısmının, 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu kapsamında 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine ve kiralama işlemleri için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Cüneyt ÖZTÜRK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Erol TAŞ, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.