Karar No – 70: Sınırlı Sorumlu 106 No.lu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi özel halk dolmuşları, akaryakıta gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 71: Sınırlı Sorumlu 21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi şehiriçi halk dolmuşları, akaryakıta gelen zamlardan dolayı yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 72: İlçemiz Burunucu Köyü, tapunun 152 ada 4 no.lu parsel malikleri Plan Değişikliği talep edilmektedir. Burunucu Köyü 152 ada 4 no.lu parsel, imar planında konut alanı ve park alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile 152 ada 4 no.lu parsel içinde kalan park alanının ve konut alanının ada kenar çizgisi değiştirilerek, parselin kot aldığı noktanın yerinin değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 73: Bulancak Şehri Doğal Gaz Dağıtım Projesi çevresinde arz güvenliğinde sıkıntı yaşanmaması için belli mahallerde bölge dağıtım bölge istasyonlarının yapılması teknik zorunluluk arz etmektedir. Giresun İli Bulancak İlçesinin oniki bini geçen abone sayısı sebebiyle arz güvenliği ve sürekliliğinin sağlanması için? İsmetpaşa Ahmet Fatoğlu Caddesi Park Alanında bölge dağıtım istasyonun ivedilikle bağlantılarının tamamlanarak devreye alınması gerekmektedir. Bu kapsamda doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla belirtilen park alanına 5×5 ebatlarında Doğal Gaz Dağıtım Tesisi olarak Plan Değişikliği yapılması talep edilmektedir. İmar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 74: Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesi, 120.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Yılı içinde 171.019.542,13 TL tahakkuk yapılmış 2021 yılından devrolan tahakkuk (25.988.806,76 TL) ile birlikte 2022 yılı tahakkuk toplamı 197.008.348,89 TL olduğu görülmüş olup, bu tahakkuktan 104.861,98 TL’si red ve iade edildiği, 32.238.135,38 TL’si tahsil edilmek üzere 2023 yılına devredildiği tespit edilerek 2022 yılı gelir tahsilatının 164.665.351,53 TL olduğu görülmüştür. 2022 yılı Toplam Bütçe Gideri 166.066.430,02 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı kesin hesap cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 64’üncü maddesi gereğince oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ ve Ömer DİK’in kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Fatma TARANOĞLU, Saadettin ÇAMAYAZ ve Ertan ZERE’nin ret oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No – 75: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 834 ada 1 no.lu parselinde bulunan arazinin bitişiğinden geçen yol 12 metre iken 06/04/2007 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 7 metreye düşürülmüştür. Arazinin bu yola yaklaşık 200 metre cephesi bulunmaktadır. 2007 yılında alınan Belediye Meclis Kararı ile yoldan pay alınarak 5 metre genişliğinde yaklaşık 200 metre uzunluğunda pay yola cephesi olan Güzelyalı Mahallesi 835 ada 3 no.lu parselde bulunan araziye eklenmiştir. Ordu İdare Mahkemesi nezdinde 834 ada 1 no.lu parsel maliki tarafından açılan dava neticesinde 7 metrelik imar yolu planı iptal edilerek 2016/184 esas no ve 2016/847 karar no ile tekrar 12 metreye çıkarılmasına hüküm verilmiştir.Güzelyalı Mahallesi 835 ada 3 no.lu parselde bulunan yakıt istasyonunun yıkama bölümünün yıkılarak mahkeme kararının uygulanması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi

Karar No – 76: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 842 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Güzelyalı Mahallesi 842 ada 1 no.lu parsel, imar planında Emsal: 1,50 Yençok:15,50 m Konut Alanı ve Park Alanında kalmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile 842 ada 1 no.lu parselin doğusunda bulunan 1.412,34 m² park alanı kaldırılarak 2.030,30 m² büyüklüğündeki konut alanı ile birleştirilmiş, parselin güney yönündeki 12 metrelik imar yolu kaldırılarak 4.240,17 m² büyüklüğünde konut alanı planlanmıştır. Konut alanının emsal değeri 1,50 iken E:2,00 olarak teklif edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 77: İlçemiz Saraçlı Mahallesi, 920 ada 10 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Saraçlı Mahallesi 920 ada 10 no.lu parsel, imar planında ayrık nizam 8 kat konut alanında kalmaktadır. Plan değişikliği ile parselin mahreç aldığı nokta belirtilmiş ve ön bahçe çekme mesafesi 0 (sıfır) olacak şekilde plan değişikliği talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 78: 09/04/2023 tarihli ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Stantartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile D11 grubunda yer alan Belediyelere Afet İşleri Müdürü kadrosu eklenmiştir. Belediyemiz D11 grubunda yer aldığından anılan yönetmelik gereği Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi gerekmektedir. Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdası, Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması ve bütçesinin tahsis edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 79: İlçemiz Bulancak Mahallesi, tapunun 57 ada 43 no.lu parselinde kayıtlı, niteliği 1 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat ve 4 Normal Katlı Kargir Apartman ile 57 ada 45 no.lu parselde kayıtlı 1 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat ve 4 Normal Kat Kargir Apartmanın tamamının satın alınması gerekmektedir. Bu kapsamda Bulancak Mahallesi, tapunun 57 ada 43 no.lu parsel ile 57 ada 45 no.lu parselde kayıtlı taşınmazların tamamının satın alınması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereği satın alınması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 80: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 31 ada 14 no.lu parselde kayıtlı 36,38 m² yüzölçümlü taşınmaz Belediyemizce kamulaştırılmış olup, Belediyemiz adına tescili yapılmıştır. Parselin kamulaştırma amacına yönelik yola terkin edilen kısmından sonra kalan taşınmaz bir parselin satışı talep edilmektedir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereği ilgili taşınmazın satılması hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 81: Belediye Mücavir Alanında 2013 yılında yapılmaya başlanılan tonoz çatılar günümüzde giderek yaygınlaşmıştır. Yapılacak olan tonoz çatılarda uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla, tonoz çatılar plan notu ile düzenlenme ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca plan notu 22’nci maddede yer alan belediye hudutlarında çatı uygulamaları ve 23’üncü maddesinde yer alan Merkezi Ticaret bölgelerinde teras çatılar madde başlıkları ile yeniden düzenlenerek ve plan notuna ilave edilebilmesi talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 82: İlçemiz şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan S.S. 21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt fiyat artışları nedeniyle mevcut yolcu taşıma ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 83: İlçemiz cadde ve sokak temizliği işlemlerinde kullanılmak üzere bir (1) adet süpürme aracı alınması talep edilmektedir. 237 sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu maddesi gereği araç satın alma ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Recep YAKAR’a yetki verilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 84: Belediyemiz ilçe genelinde muhtelif cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere parke taşı Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden 2.000.000,00 TL (İki Milyon Türk Lirası) kredi kullanılması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkilendirilmesine Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ömer DİK, Cüneyt ÖZTÜRK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Ertan ZERE, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Mustafa YAŞAR’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 85: Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı olarak Millet Bahçesi içinde halkımıza hizmet etmek için 02/03/2023 tarih ve 51 sayılı meclis kararı ile kurulan Bulancak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinin yönetmelik taslağı hazırlanarak onaylanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra yönetmeliğin usulüne uygun olarak mevzuatın gerektirdiği şekilde hazırlandığı anlaşıldığından aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 86: İlçemiz içme suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile Pazarsuyu Köyünde 4.730,57 m² yüz ölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan su kuyu yapısı ve boru hattının herhangi bir şekilde yer değişikliği veyahut deplasesi yapılamayacağından dolayı, Pazarsuyu Köyü 306 ada 3, 5 ve 7 no.lu parseller ile 305 ada 1 no.lu parsel ve pazarsuyu deresi arasında kalan 4.730,57 m² yüz ölçümlü taşınmazın Belediyemize kesin tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 87: Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mahallesi, Osman Gedikali Caddesi üzerinde tapunun 51 ada 13 no.lu parselinde kayıtlı Belediye Otopark ve Pazar Yeri olarak kullanılan taşınmazın ekli krokisinde belirtilen 250 m²’lik kısmının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talep edilmektedir. Teklif oya sunularak Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Cüneyt ÖZTÜRK, Ayşe YILMAZ, Ömer DİK, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ’ın kabul Fatma TARANOĞLU ve Ertan ZERE’nin ret oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Karar No – 88: Bu kapsam Bulancak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinde satılan ürünlerde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, engelli ve öğrencilere % 20′ ye kadar indirimli tarife uygulanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere tekrar Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.