Karar No – 189: 07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 2022 Mali yılında İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan personele 07.07.2022 tarihinden itibaren verilecek maktu mesai tutarının belirlenmesi talep edilmektedir. 2022 Mali yılında İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan personele 07.07.2022 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücretinin aylık 625,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 190: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İlçemiz Şemsettin Mahallesi, Şemsettin Caddesinin doğusunda bulunan 659 ada ile 660 ada arasında geçen imar yoluna “YALÇIN SOKAK” ve 660 adanın güneyinden geçen imar yoluna “GÜNEY SOKAK” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 191: Otomobiller için 15 dakika – 1 saat arası 5,00 TL, 1 saat – 2 saat arası 7,00 TL, 2 saat – 3 saat arası 8,00 TL, 3 saat – 4 saat arası 9,00 TL, 4 saat – 5 saat arası 10,00 TL, 5 saat -24 saat arası 12,00 TL Minibüs – Kamyonetler için 15 dakika – 1 saat arası 9,00 TL, 1 saat – 2 saat arası 10,00 TL, 2 saat – 3 saat arası 11,00 TL, 3 saat – 4 saat arası 12,00 TL, 4 saat – 5 saat arası 14,00 TL, 5 saat – 24 saat arası 20,00 TL olarak güncellenmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 192: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 243 ada 1 no.lu parselde kayıtlı mevcut imar planında Lise Alanı ve Trafo Alanı olarak planlanmış taşınmaz üzerinde, mahkeme kararı doğrultusunda Trafo Alanı kaldırılıp, Lise Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İmar plan değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 193: İlçemiz Güzelyalı Mahallesi, tapunun 842 ada 1 no.lu parsel maliki yapılan Revizyon İmar Planına itiraz etmektedir. Bulancak Belediyesi Meclisinin 07.03.2022 tarih ve 66 sayılı kararı kabul edilen, Bulancak Revizyon İmar Planına Ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan açıklama raporu, 25.05.2022 – 25.04.2022 tarihleri arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32’nci maddesi gereği askı ilanına çıkarılmıştır. İlan tarihleri arasında parsel maliklerinden Belediyemize herhangi bir itiraz da bulunulmamıştır. İmar plan itirazı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 194: İlçemiz İhsaniye Mahallesi, tapunun 22 ada 16 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. İhsaniye Mahallesi 22 ada 16 no.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Kur’an Kursu) olarak Planlanması talep edilmektedir. İmar plan değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Cüneyt ÖZTÜRK, Cihad YILDIZ ve Ömer DİK’in kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 195: Güzelyalı Mahallesi 843 ada 31 nolu parsel maliki yapılan Revizyon İmar Planına itiraz etmektedir.Bulancak Belediyesi Meclisinin 07.03.2022 tarih ve 66 sayılı kararı kabul edilen, Bulancak Revizyon İmar Planına ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan açıklama raporu, 25.05.2022 – 25.04.2022 tarihleri arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32’nci maddesi gereği askı ilanına çıkarılmıştır. İlan tarihleri arasında parsel maliklerinden Belediyemize herhangi bir itiraz da bulunulmamıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 196: Belediye Meclisinin 02/08/2022 tarih ve 177 sayılı kararı ile Sınırlı Sorumlu 21 No.lu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehir İçi Fatoğlu Minibüs ve Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yolcu taşıma ücretleri Sivil Ücreti 7,50 TL Öğrenci Ücreti 6,00 TL olarak güncellenmesi kararı alınmıştır. Başkanlık Makamınca 02/08/2022 tarih ve 177 sayılı karar için indi-bindi ücretlerinin tekrar belirlenmesi üzerine kararı meclise geri iade etmiştir. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, ücret tarifesinin aynı kalması, Zabıta Müdürlüğünün yolcu durak ve indi-bindi ücret tarifesi ile ilgili bir çalışma yapması oya sunularak kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Karar No – 197: Ballıca Mahallesi 476 ada 2 nolu parselin Sağlık Bakanlığı adına devir edilmesi talep edilmekte ise de, taşınmazın imar planındaki tahsis amacı yatırımı gerçekleştirilecek olan sağlık tesisinin kurulumu ve taşınmazların birleştirilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde taşınmazın Maliye Hazinesine bedelsiz devir edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 198: İlçemiz Acısu Mahallesi, tapunun 138 ada 11 ve 12 no.lu parseller malikleri İlave İmar Planı talep etmektedir. Söz konusu parsel kısmı olarak Plansız Alanda kalmaktadır. Buna göre, 138 ada 11 ve 12 no.lu parseller için Konut amaçlı İlave İmar Planı talep edilmektedir. İlave İmar Planı yapımı için Planlamaya Esas Kurum görüşleri tamamlanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı şeklinde hazırlanmıştır. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 199: Belediye Meclis görüntü ve ses kayıtlarının dağıtımı, duyurulması veya ilan edilmesi ile ilgili herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Belediye Meclis Üyesi Ertan ZERE’nin 05/08/2022 tarih 5318 sayılı ve 12/08/2022 tarih 5621 sayılı dilekçelerinde KasımAralık 2020, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2021 ve 2022 yılına ait meclis toplantısı görüntü kayıtlarını talep etmektedir. Talep oya sunularak Recep YAKAR, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Emrullah GUGUK, Muhammet Samet KARATAŞ, Mustafa YERİŞ, Ayşe YILMAZ, Cüneyt ÖZTÜRK, Cihad YILDIZ ve Ömer DİK’in ret, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Ertan ZERE, Saadettin ÇAMAYAZ ve Fatma TARANOĞLU’nun kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 200: İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesi, 1188 ada 1 no.lu taşınmaz 29.06.2022 tarih ve 140 sayılı karar ile Belediye Encümeninde ihdas işlemi kararı alınmıştır. İşleme esas taşınmazın Tedaş Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir yapılması talep edilmektedir. Talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.