Karar No – 236: 07/03/2022 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı yapım sürecinde meydana gelen maddi hataların uygulama aşamasında karşı karşıya kalınan sorunların gidilmesi gerekmektedir. 07/03/2022 tarih ve 66 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan İmar Planları üzerinde uygulamada tespit edilen, 10 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 68 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı imar paftalarında meydana gelen maddi hatalar düzeltmesi ile ada kenar çizgilerinin kayması ve 2019 yılı planlarının hatalı aktarılması sebebiyle oluşan maddi hataların düzeltilmesi maksatlı plan değişikliği iş ve işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33’üncü maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 237: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 890 ada 13 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 890 ada 13 no.lu parsel, imar planında ayrık nizam 8 katlı konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 890 ada 13 no.lu parselin doğu ve güney yönlerinde bulunan 10 metrelik yollar 7 metre olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 238: Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, tapunun 219 ada 16 no.lu parselinde kayıtlı mevcut imar planında İlköğretim Alanı olarak planlanmış taşınmazın güney cephesindeki 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesini 5 metre olarak planlamak suretiyle İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 239: Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile; İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 403 ada 450 no.lu parselinde kayıtlı mevcut imar planında Spor Alanı olarak planlanmış taşınmazın kullanım kararını Spor Alanı ve Anaokulu Alanı olarak planlamak suretiyle İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 240: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İhsaniye Mahallesi, Giriş Sokak ve Züfer Eriş Sokak arasında, Javalı Abdüsselam parkının güneyinde geçen isimsiz sokağa kalp krizi sonucu genç yaşta rahmetli olan “Lütfi Reha Demirel Sokak” isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 241: Bulancak Engelliler Derneği (VKNO:1880410087) dilekçesinde, Doğalgaz abonelik işlemlerini yürütmek üzere Bulancak Mahallesi Sanayi Caddesi No:2 adresinde bulunan dernek binasının bulunduğu alanın tahsisini talep etmektedir. Bahse konu dernek binasının bulunduğu alan 1/1000 Uygulama İmar Planında “Sosyal Tesis” alanı olarak işaretlenmiştir. Bu kapsamda Sosyal Tesis alanının ortak hizmet projesi kapsamında 3 yıllığına tahsisi edilmesi talep edilmektedir. Bulancak Mahallesi Sanayi Caddesi No:2 adresinde bulunan dernek binasının bulunduğu alanın Bulancak Engelliler Derneğine (VKNO:1880410087) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereği ortak hizmet projesi kapsamında 3 yıllığına tahsisi ile ortak hizmet projesi ve tahsis protokolü için Belediye Başkanı Recep YAKAR’a yetki verilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 242: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 1187 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 1187 ada 1 no.lu parsel, İmar Planında A-6 konut alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 1187 ada 1 no.lu parselin yapı nizamı A-9 Taks: 0,30 Emsal: 2,40 konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 243: Belediyemiz 2022 yılı Gider Bütçesinin müdürlük bazında kullanılan ödeneklerden arta kalacağı tahmin olunan ödeneklerin, Bulancak Meslek Yüksek Okulu yapımı için “39.06.02.00-05-06.05.07.90” tertibine aktarılması talep edilmektedir. 2022 yılı Gider Bütçesinin ekte belirtilen ödeneklere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin 2. fıkrası gereği aktarılması oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 244: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. Toprakdeğirmeni Mahallesi, 1078 adanın güneyinde kalan 12 metrelik yola ”İsmail Eriş Sokak” isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 245: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1026 ada 113 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz mevcut imar planında Toplu Konut Alanında kalmaktadır. Bahse konu parsel üzerinde bölgenin artan nüfusu sebebiyle ihtiyaç olan Sosyal Altyapı Alanlarından Anaokulu alanı olarak İmar Plan Değişikliğine ihtiyaç vardır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 246: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1026 ada 120, 121 ve 122 no.lu parseller maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 120, 121 ve 122 no.lu parseller, İmar Planında E: 2,00 Yençok: 30,50 m Ticaret Alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 1026 ada 120, 121 ve 122 no.lu parsellerin yapı nizamı, Ticaret Alanından kaldırılarak, Emsal: 2,00 Yençok: 30,50 m Konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 247: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İhsaniye Mahallesi, Giriş Sokak ve Züfer Eriş Sokak arasında, Javalı Abdüsselam parkının güneyinde geçen isimsiz sokağa ”Javalı Abdüsselam Sokak” ismi verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 248: 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak kadro cetvelinde değişiklik yapılması talep edilmektedir. Buna göre boş kadro değişikliği cetvelindeki Teknik Hizmetler Sınıfında 1 (bir) adet 3 (üç) dereceli Mühendis unvanlı kadronun, kadro derecesinin 7 (yedi) dereceli Mühendis, 1 (bir) adet 3 (üç) dereceli Çözümleyici unvanlı kadronun, kadro derecesinin 7 (yedi) dereceli Mühendis, 1 (bir) adet 6 (altı) dereceli Çözümleyici unvanlı kadronun, kadro derecesinin 8 (sekiz) dereceli Tekniker ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1 (bir) adet 7 (yedi) dereceli Eğitmen unvanlı kadronun, kadro derecesinin 10 (on) dereceli Eğitmen olarak değiştirilmesi teklif edilmektedir. Teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 49’uncu maddelerine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 249: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İlbank A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde hibe desteği ile tamamlanan İlçemiz Toprakdeğirmeni, İsmetpaşa, Bulancak, İhsaniye, Bahçelievler, Ballıca, Sanayi ve Güzelyalı Mahalleleri sahil kesiminde planlan bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre İmar Planına işlenmesi, Bulancak Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 140 sayılı Meclis Kararı ile İmar planına işlenmesi hususu taahhüt edilmiştir. Verilen taahhüt ile İlçemiz sahil şeridine Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu yapımı için Karayolları ile Belediyemiz arasında protokol akdedilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesince İlçemiz Toprakdeğirmeni, İsmetpaşa, Bulancak, İhsaniye, Bahçelievler, Ballıca, Sanayi ve Güzelyalı Mahalleleri sahil kesiminin imar planında Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu olarak işaretlenmesi hususu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 250: Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, İlçemiz Bahçelievler Mahallesi tapunun 403 ada 450 no.lu parselde kayıtlı mevcut imar planında Spor Alanı olarak planlanmış taşınmazın kullanım kararını Spor Alanı ve Anaokulu Alanı olarak planlamak suretiyle İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. İmar plan değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/ b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 251: Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 219 ada 16 no.lu parselde kayıtlı mevcut imar planında İlköğretim Alanı olarak planlanmış taşınmazın güney cephesindeki 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesini 5 metre olarak planlamak suretiyle İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. İmar plan değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 252: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 890 ada 13 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 890 ada 13 no.lu parsel, İmar Planında Ayrık Nizam 8 katlı Konut Alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 890 ada 13 no.lu parselin doğu ve güney yönlerinde bulunan 10 metrelik yollar 7 metre olarak planlanması talep edilmektedir. İmar plan değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 253: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1026 ada 120, 121 ve 122 no.lu parseller maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 120, 121 ve 122 no.lu parseller, İmar Planında E: 2,00 Yençok: 30,50 m Ticaret Alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 1026 ada 120, 121 ve 122 no.lu parsellerin yapı nizamı Ticaret Alanından kaldırılarak, Emsal: 2,00 Yençok: 30,50 m Konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İmar plan değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 254: İlçemiz Şemsettin Mahallesi, tapunun 1187 ada 1 no.lu parsel maliki Plan Değişikliği talep etmektedir. Şemsettin Mahallesi 1187 ada 1 no.lu parsel İmar Planında A-6 kat Konut Alanında kalmaktadır. Plan Değişikliği ile 1187 ada 1 no.lu parselin yapı nizamı A-9 Taks:0,30 Emsal:2,40 Konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Değer artış payına tabi tutulmak suretiyle İmar plan değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 255: İlçemiz Pazarsuyu Emecen Mahallesi, tapunun 1026 ada 113 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz mevcut imar planında Toplu Konutlar Alanında kalmaktadır. Bölgenin artan nüfusu sebebiyle ihtiyaç olan Sosyal Altyapı Alanlarından Anaokulu alanı olarak İmar Plan Değişikliğine ihtiyaç vardır. Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1026 ada 113 no.lu parselin Anaokulu alanı olarak plan değişiklik teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 256: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İlçemiz İhsaniye Mahallesi, Giriş Sokak ve Züfer Eriş Sokak arasında, Javalı Abdüsselam parkının güneyinde geçen isimsiz sokağa “Lütfi Reha Demirel Sokak” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 257: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İlçemiz İhsaniye Mahallesi, Giriş Sokak ve Züfer Eriş Sokak arasında, Javalı Abdüsselam parkının güneyinde geçen isimsiz sokağa ”Javalı Abdüsselam Sokak” isminin verilmesi oya sunularak reddine salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.

Karar No – 258: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesince meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesi, 1078 adanın güneyinde kalan 12 metrelik yola ”İsmail Eriş Sokak” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne salt çoğunluk sağlanarak oy birliği ile karar verildi.