18°C
GIRESUN HAVA DURUMU18°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Mali Hizmetler Müdürlüğü

- +

mali-mudur

Özgeçmişi :

03.02.1965 tarihinde Bulancak Hisarkaya (Yeşilhisar) köyünde doğdu.
1983 yılında Bulancak İmam Hatip Lisesini bitirdi.
1987 yılında Bulancak Müftülüğünde din görevlisi olarak memuriyete başladı.
1993 yılında Giresun İl Özel İdare Müdürlüğüne yatay geçiş yaptı. Aynı yıl A.Ö.F İş İdaresi bölümünde mezun oldu.
1995 yılında kısa dönem er olarak askere gitti ve aynı yıl askerlik görevini tamamlayarak memuriyet görevine devam etti.
1996 yılında şef, Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavı ile 2000 yılında Şube Müdürü oldu. İl Özel İdaresinde Bütçe Plan Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü ve en son İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yaptı.
2009 yılı Kasım ayında Bulancak Belediyesine yatay geçiş yaparak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler kurucu müdürü görevinde bulundu.
2014 yılı Yerel Yönetim Seçimleri sonrası Mali Hizmetler Müdürlüğüne atandı.  Halen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve 4 çocuk babasıdır.

malihizmetler

Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 1.Maddesi gereği Belediyenin görev alanlarında uygulayacağı sosyal, kültürel, yatırım programlarında yer alan hedefler doğrultusunda Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere Belediye mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, Belediyenin norm kadro gereği oluşturulan birimlerinin bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü düzenlemektir.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60.ve 61. Maddelerindeki iş ve işlemleri ile hizmet vermektedir.

a) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

f)  Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l)  Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

n) Belediye gelirleri ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak,

o) 18 Ocak 2007 Tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan“Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması ile belediye mal ve malzemelerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulması sağlamlamak ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermek,

p) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur.