2018 Temmuz ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 02.07.2018 165 İlçemiz Sanayi Mahallesi, tapunun 790 ada 3 nolu parseller maliki plan değişikliği talep etmektedir. Buna göre; Parsellerin bulunduğu imar adası, A – 6 kat yapı nizamında kalmakta olup, Plan Değişikliği ile arka ve yan bahçe çekme mesafelerinin 3 metreden 0 (sıfır) metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden…

2018 yılı Haziran ayı Meclis Kararları

    Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 04.06.2018 148 ATM yer tespit ve tahsis ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. maddesi kapsamında, belediyemiz mahalle cadde, sokak gruplandırması yapılarak her bir grup mevki için ayrı ücret değerlendirmesi yapılmak üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulune oybirliği ile karar verildi 04.06.2018 150…

2018 yılı Mayıs ayı Meclis Kararları

   Karar Tarihi  Karar Sayısı  Karar Metni 02.05.2018 119 Gündemin 1.maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediyemiz 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri tetkik olundu. Konunun müzakeresinden sonra 2017 yılı kesin hesap cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi gereğince oya sunularak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 07.05.2018 120 Gündemin 2.maddesinin görüşülmesine geçildi. İsmail KARATAŞ’ın 02/03/2018 tarih 246…

2018 yılı Nisan ayı Meclis Kararları

  Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 06.04.2018 11 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/03/2018 tarih 672 sayılı yazısı okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde, tapunun 412 ada 241 nolu parselinin bulunduğu imar adası A-6 yapı nizamında kalmakta olup parsel ada ayrım çizgisi ile ayrılarak imar planı değişikliği teklifi ile yapı nizamı A-8 olarak önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra…

2018 yılı Mart ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 01.03.2018 55 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 17.01.2018 tarih E:7512 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Arifli Mahallesinde, tapunun 1026 ada, 101 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz, onaylı imar planında kısmen konut, kısmen yol ve yeşil alana isabet etmektedir. İmar planı değişiklik teklifi ile konut adaları arasında kalan 15 metrelik imar yolu ile…

2018 Şubat ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 05.02.2018 35 Ergün AYDIN’ın 12/12/2017 tarih 1616 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 430 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka bahçe çekme mesafesinin 4,75 metre yerine 3,00 metre olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif 3194 Sayılı…

2018 yılı Ocak ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 03.01.2018 1 Karayolları 10.Bölge Müdürlüğünün 17/11/2017 tarih 385608 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 1 ve 2 nolu parselleri Karayolları Genel Müdürlüğünce şantiye yeri kullanım amacıyla 02/04/1998 tarih ve 1998/40 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırılan alanda kalmaktadır. 822 ada 1 ve 2 nolu parseller imar…

2017 Aralık ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 08.12.2017 448 Hasan Basri TANRIVERDİ’nin 17/10/2017 tarih 1289 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 790 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Parselin bulunduğu imar adası A-4 yapı nizamında konut ve konut+ticaret alanları şeklinde ayrılmış olup parselin, 20 metre genişliğindeki yolun kuzeyinde kalan kısımları yapı…

Kasım 2017 Meclis Kararları

    Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 01.11.2017 417 Belediye Encümenince meclise havale edilen 2018 Yılı Belediye Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 01.11.2017 418 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/10/2017 tarih 378 sayılı yazısı…

2017 yılı Ekim ayı Meclis Kararları

    Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 02.10.2017 394 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1674 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış olup planın uygulanabilmesi için Güzelyalı Mahallesinde 8 adet imar düzenleme bölgesi oluşturulmuştur.…