2018 yılı Mart ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 01.03.2018 55 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 17.01.2018 tarih E:7512 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Arifli Mahallesinde, tapunun 1026 ada, 101 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz, onaylı imar planında kısmen konut, kısmen yol ve yeşil alana isabet etmektedir. İmar planı değişiklik teklifi ile konut adaları arasında kalan 15 metrelik imar yolu ile…

2018 Şubat ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 05.02.2018 35 Ergün AYDIN’ın 12/12/2017 tarih 1616 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 430 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka bahçe çekme mesafesinin 4,75 metre yerine 3,00 metre olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif 3194 Sayılı…

2018 yılı Ocak ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 03.01.2018 1 Karayolları 10.Bölge Müdürlüğünün 17/11/2017 tarih 385608 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 1 ve 2 nolu parselleri Karayolları Genel Müdürlüğünce şantiye yeri kullanım amacıyla 02/04/1998 tarih ve 1998/40 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırılan alanda kalmaktadır. 822 ada 1 ve 2 nolu parseller imar…

2017 Aralık ayı Meclis Kararları

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 08.12.2017 448 Hasan Basri TANRIVERDİ’nin 17/10/2017 tarih 1289 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 790 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Parselin bulunduğu imar adası A-4 yapı nizamında konut ve konut+ticaret alanları şeklinde ayrılmış olup parselin, 20 metre genişliğindeki yolun kuzeyinde kalan kısımları yapı…

Kasım 2017 Meclis Kararları

    Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 01.11.2017 417 Belediye Encümenince meclise havale edilen 2018 Yılı Belediye Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 01.11.2017 418 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/10/2017 tarih 378 sayılı yazısı…

2017 yılı Ekim ayı Meclis Kararları

    Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 02.10.2017 394 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1674 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış olup planın uygulanabilmesi için Güzelyalı Mahallesinde 8 adet imar düzenleme bölgesi oluşturulmuştur.…

2017 yılı Eylül ayı Meclis Kararları

                  Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 05.09.2017 364 İzzet AKÇAY’ın 11/07/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada, 15 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile…

2017 Temmuz Ayı Meclis Kararları

              Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 03.07.2017 282 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2017 tarih 1154 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 20K-IV pafta, 491 ada, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi…

2017 yılı Haziran Ayı Meclis Kararları

            Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 01.06.2017 240 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 954 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön…

2017 Mayıs ayı Meclis Kararları

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni 02.05.2017 202 Belediyemiz 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri tetkik olundu. Konunun müzakeresinden sonra 2016 yılı kesin hesap cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara…