15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

İhale İlanları

Bulancak Belediye Başkanlığı

Kapalı Pazar Binası Zemin Kat İşyeri Satış İlanı

- +
Kapalı Pazar Binası Zemin Kat İşyeri Satış İlanı

BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KAPALI PAZAR BİNASI ZEMİN KAT İŞYERLERİ SATILACAKTIR

 1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mah. Kapalı Pazar Binası zemin katında yer alan, aşağıda  ada, parsel numarası, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazların satışı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- Taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (c) bendi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3 – İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilinecektir. İsteklinin birden fazla taşınmaz ihalesine katılımı olması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ihale dosyası alacaktır.

4 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

  • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
  • C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
  • İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),
  • Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
  • İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi, ve İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

5 – Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

    6 – Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.26.09.2017

 

 

ADA/

PARSEL

 

B.B.

NO

NİTELİĞİ  

BRÜT

ALAN

     M2

TEKLİFE ESAS MUHAMMEN BEDEL

KDV HARİÇ

(TL)

İHALE GÜNÜ VE SAATİ GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

  1 DÜKKAN+ASMA KAT 183 1.317.600,00 ₺ 23.10.2017

09:00

39.528,00 ₺
  2 DÜKKAN+ASMA KAT 175 1.225.700,00 ₺ 23.10.2017

 09:15

36.771,00 ₺
51/12 3 DÜKKAN 110 770.440,00 ₺ 23.10.2017   09:30 23.113,20 ₺
  4 DÜKKAN 106 742.424,00 ₺ 23.10.2017    09:45 22.272,72 ₺
  5 DÜKKAN 106 742.424,00 ₺ 23.10.2017   10:00 22.272,72 ₺
  1 DÜKKAN+DEPO 128 617.216,00 ₺ 23.10.2017  10:15 18.516,48 ₺
  2 DÜKKAN+DEPO 122 588.284,00 ₺ 23.10.2017  10:30 17.648,52 ₺
  3 DÜKKAN+DEPO 134 646.148,00 ₺ 23.10.2017  10:45 19.384,44 ₺
51/14

 

4 DÜKKAN+DEPO 128 617.216,00 ₺ 23.10.2017    11:00 18.516,48 ₺
  5 DÜKKAN+DEPO 128 617.216,00 ₺ 23.10.2017    11:15 18.516,48 ₺
  6 DÜKKAN+DEPO 128 617.216,00 ₺ 23.10.2017

 11:30

18.516,48 ₺
  7 DÜKKAN+DEPO 128 704.000,00 ₺ 23.10.2017   11:45 21.120,00 ₺
  1 DÜKKAN+DEPO 128 617.216,00 ₺ 23.10.2017   14:00 18.516,48 ₺
 

51/15

2 DÜKKAN+DEPO 144 694.368,00 ₺ 23.10.2017   14:15 20.831,04 ₺
  3 DÜKKAN+DEPO 112 540.064,00 ₺ 23.10.2017   14:30 16.201,92 ₺
  4 DÜKKAN+DEPO 142 684.724,00 ₺ 23.10.2017    14:45 20.541,72 ₺
  2 DÜKKAN 125 875.500,00 ₺ 23.10.2017   15:00 26.265,00 ₺
51/16 3 DÜKKAN 98 686.392,00 ₺ 23.10.2017    15:15 20.591,76 ₺
  4 DÜKKAN 114 798.456,00 ₺ 23.10.2017    15:30 23.953,68 ₺

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

     Recep YAKAR

                                                                                                                           Belediye Başkanı             

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.